خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 91 - شمس

موضوع : 91 - شمس
   تعداد 79
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 2002
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:10
مدت : 06:10
کد: 89086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت مجلسی سوره های مبارکه محمد صلی الله علیه و آله و سلم 15 -17 و شمس و قریش و کوثر            تعداد استفاده : 1642
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 23:55
مدت : 23:55
کد: 89085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 1257
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:20
مدت : 06:20
کد: 89061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالشمس            تعداد استفاده : 339
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشمس            تعداد استفاده : 628
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالشمس            تعداد استفاده : 385
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالشمس 2            تعداد استفاده : 378
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84158
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشمس والشرح والفاتحة وأول البقرة ختام عزاء الحجر 1980            تعداد استفاده : 503
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشمس            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82174
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالشمس والعلق            تعداد استفاده : 546
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرختام بشمس 13-5-2012            تعداد استفاده : 347
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود محمد صابرالشمس            تعداد استفاده : 318
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالشمس والعلق والقدر            تعداد استفاده : 654
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80645
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالشمس 1            تعداد استفاده : 642
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80644
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالشمس 2            تعداد استفاده : 474
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالشمس 2            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالشمس 1            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالشمس 1-15            تعداد استفاده : 355
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس            تعداد استفاده : 418
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس والناس (2)            تعداد استفاده : 446
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس 2            تعداد استفاده : 538
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس والناس            تعداد استفاده : 381
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77023
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالشمس روعة            تعداد استفاده : 391
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77022
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشمس وقریش والفاتحة            تعداد استفاده : 401
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس من الروائع            تعداد استفاده : 602
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74342
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس 2            تعداد استفاده : 458
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس والبینه            تعداد استفاده : 214
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس مقطع سلطنة            تعداد استفاده : 219
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس 3            تعداد استفاده : 202
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشمس 1            تعداد استفاده : 208
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویطة بشمس            تعداد استفاده : 519
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73302
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالشمس والکوثر دیسط 31-3-2012            تعداد استفاده : 180
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالشمس            تعداد استفاده : 156
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالشمس العلق الفاتحة البقرة            تعداد استفاده : 440
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70325
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالشمس 1            تعداد استفاده : 440
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70324
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالشمس 2            تعداد استفاده : 200
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالشمس تسجیل نادر سجل من المسجد الأموی بسوریا سنة 1960م            تعداد استفاده : 212
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالشمس            تعداد استفاده : 414
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کامل یوسف البهتیمیالشمس            تعداد استفاده : 189
تلاوت
اثر : استاد کامل یوسف البهتیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالشمس والکوثر            تعداد استفاده : 234
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالشمس 1            تعداد استفاده : 231
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالشمس 2            تعداد استفاده : 191
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالشمس            تعداد استفاده : 186
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالشمس            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64026
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالشمس 1            تعداد استفاده : 213
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 63665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشمس            تعداد استفاده : 222
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره شمس            تعداد استفاده : 185
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:04
مدت : 00:08:04
کد: 33837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1266
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 658
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 479
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 394
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18380
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 362
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 364
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18152
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 337
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 367
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 328
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 297
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 307
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 288
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 339
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17354
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 408
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 333
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17126
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 315
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17012
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 305
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 385
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 346
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 326
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 155
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 397
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 341
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 355
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 347
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 355
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 362
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد انور شحات محمد انورانور شحات- سور مبارکه شعرا، شمس ، تکاثر            تعداد استفاده : 323
تلاوت
اثر : استاد انور شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت جدید سوره مبارکه مبارکه شمس            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت سوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 317
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلسوره مبارکه شمس 1 تا 8            تعداد استفاده : 261
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 10319
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد کریم منصوریسوره مبارکه شمس            تعداد استفاده : 389
تلاوت
اثر : استاد کریم منصوری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 3:23
توضیحات : تلاوت مجلسی سوره مبارکه شمس با صدای استاد "کریم منصوری" (3:23)
مدت : 3:23
کد: 6453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,574,672