خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 93 - ضحی

موضوع : 93 - ضحی
   تعداد 119
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح            تعداد استفاده : 1320
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:58
مدت : 05:58
کد: 89051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدتلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی            تعداد استفاده : 1314
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:02
مدت : 02:02
کد: 89046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد حسن رضائیانتلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی ، انشراح و تین            تعداد استفاده : 744
تلاوت
اثر : استاد حسن رضائیان
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:54
مدت : 05:54
کد: 89033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالوالضحى والشرح 2006 من امسیة            تعداد استفاده : 1281
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 89002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالضحى والشرح والتین والعلق            تعداد استفاده : 575
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالضحى والإنشراح والتین            تعداد استفاده : 594
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالضحى والشرح والتین والعلق والفاتحة وأوائل البقرة لبنان            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالضحى و الشرح و التین            تعداد استفاده : 372
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى مقطع            تعداد استفاده : 723
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحی والشرح والتین والعلق ختام الرحمانیة            تعداد استفاده : 383
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح والتین والعلق - کفر میت العز میت غمر 1980            تعداد استفاده : 382
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح ختام حفل الاذاعة باستقبال الغام الهجرى 1998            تعداد استفاده : 376
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 4            تعداد استفاده : 383
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 2            تعداد استفاده : 377
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیمقطع الضحى رائع            تعداد استفاده : 336
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحی قمة الرررررررررررروعة            تعداد استفاده : 358
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحی قمة الرررررررررررروعة            تعداد استفاده : 346
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والشرح قرآن فجر من مسجد الحسین 1993 ممتاز            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى والتین والعلق والقدر فجر لیلة القدر نادر روعه            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 3            تعداد استفاده : 343
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالضحى 1            تعداد استفاده : 346
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالضحى والشرح            تعداد استفاده : 360
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82182
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالضحى والشرح            تعداد استفاده : 549
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالضحى            تعداد استفاده : 397
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابوالعینین شعیشعالضحى 1            تعداد استفاده : 621
تلاوت
اثر : استاد ابوالعینین شعیشع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى ایران            تعداد استفاده : 188
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى الانشراح مسجد الحسین 11-8-2007            تعداد استفاده : 194
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى الانشراح 2            تعداد استفاده : 184
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى 2008            تعداد استفاده : 174
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى 1-11 الحسین            تعداد استفاده : 163
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى فى عرفة            تعداد استفاده : 168
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى الانشراح مسجد النور 2008            تعداد استفاده : 153
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى الانشراح العلق استدیو            تعداد استفاده : 164
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى الانشراح 1            تعداد استفاده : 177
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالضحى 1-11            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالضحى            تعداد استفاده : 186
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى والشرح            تعداد استفاده : 197
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى والشرح 2 (2)            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى والشرح (2)            تعداد استفاده : 206
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 6            تعداد استفاده : 188
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 4            تعداد استفاده : 196
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 3 (2)            تعداد استفاده : 195
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 2 (2)            تعداد استفاده : 251
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدسورة الضحى            تعداد استفاده : 180
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى            تعداد استفاده : 179
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77078
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى والشرح 2            تعداد استفاده : 173
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77077
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى والشرح (3)            تعداد استفاده : 167
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77076
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى الشرح            تعداد استفاده : 163
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77075
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 5            تعداد استفاده : 166
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77074
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 3            تعداد استفاده : 169
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 2            تعداد استفاده : 87
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77072
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالضحى 1            تعداد استفاده : 87
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 77071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى            تعداد استفاده : 131
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى والشرح والعلق مسجدالرحمن کفر السلمانیة الوراق جیزة 31-3-2007            تعداد استفاده : 134
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى والشرح والعلق - تلاوة خاشعة            تعداد استفاده : 144
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75773
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى من جنوب أفریقیا            تعداد استفاده : 139
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى التین العلق            تعداد استفاده : 145
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیامسیه الضحى والشرح من روائع الأمسیات            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75180
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى والشرح والعلق            تعداد استفاده : 78
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى والشرح والعلق مسجد الرحمن کفر المراغة مرکز منیا القمح محافظة الشرقیة 28-8-2007            تعداد استفاده : 80
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى والشرح 2002            تعداد استفاده : 79
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالضحى الشرح الکوثر            تعداد استفاده : 77
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالضحى والکوثر والفاتحة 17-4-2010            تعداد استفاده : 326
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74352
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالضحى والشرح من باکستان            تعداد استفاده : 97
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالضحى 1            تعداد استفاده : 146
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 72908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویالضحى والشرح والتین والعلق الاحتفال بشهر ربیع من مسجد النور 4-7-1999            تعداد استفاده : 95
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدالضحى کاملة - الشیخ سید سعید            تعداد استفاده : 109
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 محمود أبو الوفا الصعیدىالضحی والشرح والتین            تعداد استفاده : 115
تلاوت
اثر : محمود أبو الوفا الصعیدى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68378
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شعبان عبدالعزیز صیادالضحى کاملة            تعداد استفاده : 342
تلاوت
اثر : استاد شعبان عبدالعزیز صیاد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالضحى الانشراح التین العلق            تعداد استفاده : 152
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والقصار            تعداد استفاده : 125
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والشرح            تعداد استفاده : 126
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والشرح والتین والعلق وقریش قرآن فجر لیلة العید بالحسین 1988            تعداد استفاده : 121
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى و الشرح و التین و العلق و القدر و البینة و العادیات امسیة            تعداد استفاده : 132
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى 1            تعداد استفاده : 138
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والعادیات            تعداد استفاده : 83
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والشرح والتین            تعداد استفاده : 79
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى والشرح والتین والعلق والقدر والبینة والزلزلة والعادیات - ممتازة            تعداد استفاده : 73
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالضحى 2            تعداد استفاده : 74
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالضحى 1            تعداد استفاده : 82
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 63672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالضحى التین            تعداد استفاده : 85
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62064
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویهو والضحى والعلق والشرح            تعداد استفاده : 86
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 61801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود خلیل الحصریالضحى الى العصر            تعداد استفاده : 211
تلاوت
اثر : استاد محمود خلیل الحصری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالضحى والشرح فى عقد قران بنت الاستاذ عادل محمود العیسوى بدندیط یوم 30-1-2009            تعداد استفاده : 128
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىأول الضحى والشرح والعلق 1975 نادر جدا            تعداد استفاده : 173
تلاوت
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57421
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد علی الطاروطیالضحى والشرح والعلق امسیة المجمع الاسلامى بصفیطة لاذاعة وسط الدلتا            تعداد استفاده : 64
تلاوت
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56247
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 احمد الشحات لاشینالضحى - منزل المستشار علاء البغدادى 18-10-2008            تعداد استفاده : 76
تلاوت
اثر : احمد الشحات لاشین
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ضحی            تعداد استفاده : 67
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:59
مدت : 00:06:59
کد: 33841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1269
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 601
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 438
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 418
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18382
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 372
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 348
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 326
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 359
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 351
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 315
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 300
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 306
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,848,675