خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 94 - شرح

موضوع : 94 - شرح
   تعداد 41
استاد شحات محمد انورتلاوت مجلسی سوره مبارکه انشراح            تعداد استفاده : 1566
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:46
مدت : 04:46
کد: 89065
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالشرح            تعداد استفاده : 386
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالشرح            تعداد استفاده : 356
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشرح والتین والعلق            تعداد استفاده : 468
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمالشرح            تعداد استفاده : 341
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالشرح            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 عبد الفتاح الطاروطیالشرح            تعداد استفاده : 382
تلاوت
اثر : عبد الفتاح الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 75747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالشرح 1            تعداد استفاده : 376
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالشرح والتین والعلق 1-8            تعداد استفاده : 434
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالشرح-حفل المولد النبوى 1984            تعداد استفاده : 523
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد صدیق منشاویالشرح الى سورة العادیات یوم 11 9 2006 من مسجد الامام على زین العابدین صلاة فجر            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 62034
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره انشراح            تعداد استفاده : 317
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:17
مدت : 00:06:17
کد: 33843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1276
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 657
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 517
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 485
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18383
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 423
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 390
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 368
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18041
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 399
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 431
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 383
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 358
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 345
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 372
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17357
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 417
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 304
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17129
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 353
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17015
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 336
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16901
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 421
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 337
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 335
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 193
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 395
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16331
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 378
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 331
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 375
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 352
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 369
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلتلاوت سوره مبارکه انشراح            تعداد استفاده : 421
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 15326
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه شرح 1 تا آخر            تعداد استفاده : 182
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7184
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,845,509