خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 95 - تین

موضوع : 95 - تین
   تعداد 49
استاد محمد اللیثیالتین والعلق الابراهمیه            تعداد استفاده : 349
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالتین            تعداد استفاده : 346
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالتین العلق لبنان            تعداد استفاده : 340
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالتین            تعداد استفاده : 340
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتین القدر            تعداد استفاده : 352
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتین - القدر            تعداد استفاده : 353
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتین القدر (2)            تعداد استفاده : 319
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتین - القدر (2)            تعداد استفاده : 346
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 76776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورالتین وقریش            تعداد استفاده : 506
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74291
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالتین            تعداد استفاده : 512
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالتین والقدر            تعداد استفاده : 386
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالتین 2            تعداد استفاده : 351
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالتین 1            تعداد استفاده : 358
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانوالتین والزیتون            تعداد استفاده : 462
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیتفسیر سوره مبارکه تین            تعداد استفاده : 311
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:59
مدت : 00:28:59
کد: 40693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیتفسیر سوره مبارکه تین            تعداد استفاده : 326
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:28:59
مدت : 00:28:59
کد: 40692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تّین            تعداد استفاده : 295
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:55
مدت : 00:39:55
کد: 35191
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیوالتین و والزیتون            تعداد استفاده : 286
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:53
مدت : 15:53
کد: 34203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تین            تعداد استفاده : 344
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:41
مدت : 00:08:41
کد: 33842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره مبارکه تین قسمت اول            تعداد استفاده : 359
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:24
مدت : 06:24
کد: 33548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره مبارکه تین قسمت دوم            تعداد استفاده : 327
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:31
مدت : 05:31
کد: 33547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله العظمی جعفر سبحانیتفسیر سوره مبارکه تین            تعداد استفاده : 421
دروس حوزوی
اثر : آیت الله العظمی جعفر سبحانی
نوع فایل : فیلم
سایت : شهید آوینی
مدت : 28:59
مدت : 28:59
کد: 21964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1283
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 700
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 540
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 443
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18384
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18270
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 380
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 355
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18042
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 380
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 375
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 338
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 352
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 308
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 375
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 410
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 305
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17130
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 370
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17016
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 355
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 412
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 369
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 358
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 166
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 409
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16332
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 359
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 339
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 388
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 383
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 367
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,564,607