خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 100 - عادیات

موضوع : 100 - عادیات
   تعداد 39
استاد محمد اللیثیالعادیات            تعداد استفاده : 416
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالعادیات            تعداد استفاده : 420
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالعادیات لبنان            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 80094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالعادیات القارعة العص            تعداد استفاده : 401
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 78752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالعادیات.القارعةوالعصر            تعداد استفاده : 373
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالعادیات            تعداد استفاده : 434
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالعادیات والقصار قرآن اذاعه            تعداد استفاده : 375
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 حجاج رمضان الهنداویالعادیات 2005 باکستان            تعداد استفاده : 534
تلاوت
اثر : حجاج رمضان الهنداوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ السعید عبد الصمد الزناتىالعادیات وقریش نادره جدا روعه            تعداد استفاده : 369
تلاوت
اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57402
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عادیات            تعداد استفاده : 319
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:55
مدت : 00:33:55
کد: 35198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره عادیات            تعداد استفاده : 359
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:14
مدت : 00:06:14
کد: 33848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1354
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 655
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 560
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 478
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18389
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 472
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18275
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 383
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18161
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 401
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 427
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 403
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 391
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 375
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 379
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 407
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17363
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 424
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 329
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17135
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 358
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17021
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 341
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 422
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 350
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 365
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 178
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 399
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 376
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 342
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16109
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 403
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 378
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15881
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 384
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه عادیات 1 تا آخر            تعداد استفاده : 198
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7188
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,012,704,844