خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 104 - همزه

موضوع : 104 - همزه
   تعداد 37
استاد محمد محمود طبلاویالهمزة            تعداد استفاده : 736
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالهمزه            تعداد استفاده : 475
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالهمزه            تعداد استفاده : 686
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد رفعتالهمزة            تعداد استفاده : 440
تلاوت
اثر : استاد محمد رفعت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالهمزه والکافرون والنصر أولیله 1978            تعداد استفاده : 357
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانالهمزه            تعداد استفاده : 501
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره همزه            تعداد استفاده : 320
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:00
مدت : 00:47:00
کد: 35193
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره همزه            تعداد استفاده : 302
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:10
مدت : 00:06:10
کد: 33851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره مبارکه همزه قسمت اول            تعداد استفاده : 336
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:48
مدت : 05:48
کد: 33587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1294
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 581
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 519
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 463
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18393
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 408
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 402
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 421
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 404
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 377
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 355
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 377
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 398
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17367
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 421
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17253
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 355
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17139
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 335
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17025
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 349
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 393
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 357
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 359
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 369
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 380
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 375
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16113
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 409
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 370
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15885
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 357
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویسوره مبارکه همزه 1 تا آخر            تعداد استفاده : 247
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7192
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,012,678,566