خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 106 - قریش

موضوع : 106 - قریش
   تعداد 50
استاد سید متولی عبد العالتلاوت مجلسی سوره مبارکه قریش            تعداد استفاده : 1609
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:30
مدت : 05:30
کد: 89073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالقریش 1            تعداد استفاده : 887
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالاخر قریش من ایران            تعداد استفاده : 414
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالقریش            تعداد استفاده : 348
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88280
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالقریش 2            تعداد استفاده : 337
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88279
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیقریش 2            تعداد استفاده : 542
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85315
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیقریش 1            تعداد استفاده : 330
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعید مسلمقریش والإخلاص والفلق            تعداد استفاده : 621
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 82821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورقریش            تعداد استفاده : 418
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 74011
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالوهاب طنطاویقریش 1            تعداد استفاده : 718
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالوهاب طنطاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 73409
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدقریش روعه            تعداد استفاده : 437
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71073
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورقریش            تعداد استفاده : 1974
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 67255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد عبدالعزیزحصانقریش والکوثر فجر 1984            تعداد استفاده : 431
تلاوت
اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 64753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره قریش آیه 1            تعداد استفاده : 294
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:09
مدت : 00:29:09
کد: 35201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره قریش آیه 2            تعداد استفاده : 277
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:05
مدت : 00:32:05
کد: 35200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره قریش آیه 5 -1            تعداد استفاده : 283
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:36
مدت : 00:25:36
کد: 34583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره قریش آیه 5- 2            تعداد استفاده : 263
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:28
مدت : 00:28:28
کد: 34582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره قریش            تعداد استفاده : 323
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:44
مدت : 00:04:44
کد: 33853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر آیات 1-4 سوره مبارکه قریش            تعداد استفاده : 312
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 07:18
مدت : 07:18
کد: 33593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1413
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 711
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 547
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 462
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18395
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 394
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18281
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 376
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18167
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 357
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 407
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 353
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 346
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 320
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 391
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17369
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 415
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17255
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 343
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17141
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 350
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17027
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 367
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 416
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 360
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 368
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 173
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 394
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16343
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 363
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 385
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16115
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 376
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16001
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 369
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 402
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15773
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورترکیب مقام صبا عجم محمود شحات انور            تعداد استفاده : 321
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورجدیدترین تلاوت قرآن محمود شحات مهر 93            تعداد استفاده : 324
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت قرآن مقام نهاوند            تعداد استفاده : 329
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود شحات انورتلاوت سوره مبارکه مبارکه قریش            تعداد استفاده : 493
تلاوت
اثر : استاد محمود شحات انور
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : آپارات
مدت :
کد: 14528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,442,893