خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 107 - ماعون

موضوع : 107 - ماعون
   تعداد 37
استاد محمد محمود طبلاویالماعون            تعداد استفاده : 433
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87134
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالماعون والکوثر            تعداد استفاده : 429
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85071
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالماعون            تعداد استفاده : 406
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیبررسی مسئله ریا از زبان سوره ماعون            تعداد استفاده : 344
سخنرانی ها
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:25
مدت : 00:28:25
کد: 44358
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آیت الله شیخ محمد شجاعیتفسیر سوره ماعون            تعداد استفاده : 332
سخنرانی ها
اثر : آیت الله شیخ محمد شجاعی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:41
مدت : 00:26:41
کد: 44096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ی ماعون آیات 1 تا 3            تعداد استفاده : 314
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:34
مدت : 00:30:34
کد: 35204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ماعون آیات 3 تا 7            تعداد استفاده : 305
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:37
مدت : 00:35:37
کد: 35203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ماعون            تعداد استفاده : 289
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:24:55
مدت : 00:24:55
کد: 34569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ماعون            تعداد استفاده : 326
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:22
مدت : 00:05:22
کد: 33855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقسیر سوره ماعون            تعداد استفاده : 319
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:43
مدت : 06:43
کد: 33597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1386
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 734
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 548
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 427
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18396
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 429
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18282
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 407
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18168
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 393
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18054
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 395
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 416
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 395
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 358
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 362
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 371
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17370
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 428
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 353
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17142
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 330
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17028
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 356
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 418
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 368
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 364
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 198
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 378
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16344
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 367
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 366
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16116
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 370
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 372
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 372
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,552,456