خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 110 - نصر

موضوع : 110 - نصر
   تعداد 42
استاد سید متولی عبد العالمسجد النصر - الزاویه الحمراء - القاهرة 2-8-2008            تعداد استفاده : 1127
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنصر- روعة - إیران            تعداد استفاده : 689
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالمسجد النصر - الزاویه الحمراء - القاهره 2-8-2008            تعداد استفاده : 376
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88328
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالالنصر 1            تعداد استفاده : 350
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 88155
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد محمود طبلاویالنصر            تعداد استفاده : 386
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87165
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنصر            تعداد استفاده : 491
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85163
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنصر إیران            تعداد استفاده : 463
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 85162
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالنصر ایران            تعداد استفاده : 304
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالنصر            تعداد استفاده : 514
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79154
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید سعیدمنیة النصر 9-1-2012            تعداد استفاده : 418
تلاوت
اثر : استاد سید سعید
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 71085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالنصر            تعداد استفاده : 360
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65877
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد احمد بسیونیالنصر والاخلاص            تعداد استفاده : 364
تلاوت
اثر : استاد محمد احمد بسیونی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نصر            تعداد استفاده : 291
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:51
مدت : 00:32:51
کد: 35206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینگاهی به سوره ی نصر            تعداد استفاده : 285
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:29:05
مدت : 00:29:05
کد: 34467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره نصر            تعداد استفاده : 298
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:57
مدت : 00:05:57
کد: 33856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1436
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 675
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 533
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 467
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18399
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 407
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18285
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 392
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18171
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 387
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18057
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 428
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 397
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 346
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 329
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 321
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 376
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17373
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17259
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 328
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17145
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 367
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17031
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 343
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 382
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 366
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 346
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 167
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 371
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 374
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16119
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 381
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 364
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15891
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,012,704,407