خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 111 - تبت

موضوع : 111 - تبت
   تعداد 29
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره تبت            تعداد استفاده : 320
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:59
مدت : 00:32:59
کد: 35207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره مسد            تعداد استفاده : 312
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:47
مدت : 00:06:47
کد: 33860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1416
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 673
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 558
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 532
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18400
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 443
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18286
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 418
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 380
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18058
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 425
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 402
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 382
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 387
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17374
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 438
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 380
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17146
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 408
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17032
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 398
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 471
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 427
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 393
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 342
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 379
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 418
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 406
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16120
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 375
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 361
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15892
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 368
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,158,561