خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 112 - اخلاص

موضوع : 112 - اخلاص
   تعداد 37
استاد محمد اللیثیالاخلاص والفلق والناس            تعداد استفاده : 394
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 84587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمد اللیثیالاخلاص            تعداد استفاده : 438
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 83212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعالاخلاص والفلق والناس والبقره            تعداد استفاده : 388
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیل-الاخلاص 2            تعداد استفاده : 450
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 70151
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد مصطفی اسماعیلالاخلاص 1_            تعداد استفاده : 414
تلاوت
اثر : استاد مصطفی اسماعیل
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاخلاص والفلق (2)            تعداد استفاده : 394
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدالاخلاص والفلق            تعداد استفاده : 408
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 68692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالاخلاص والفلق والناس فجر ثانى بمسجد الحسین 1986            تعداد استفاده : 413
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 66356
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره توحید            تعداد استفاده : 315
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:44
مدت : 00:30:44
کد: 35208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره توحید آیات 1 تا 4            تعداد استفاده : 338
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:42
مدت : 00:27:42
کد: 34609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1457
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 737
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 567
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 511
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18401
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 443
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18287
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 410
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18173
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 389
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18059
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 441
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 415
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 412
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 394
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 362
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 416
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17375
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 449
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17261
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 364
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 387
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17033
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 375
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 432
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 375
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 371
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 236
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 409
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 379
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 369
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 434
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 373
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15893
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 420
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,851,134