خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : 114 - ناس

موضوع : 114 - ناس
   تعداد 41
استاد محمد محمود طبلاویالناس            تعداد استفاده : 674
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 87568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد راغب مصطفی غلوشالناس            تعداد استفاده : 641
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 81889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد محمود علی البناالناس            تعداد استفاده : 399
تلاوت
اثر : استاد محمود علی البنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عبدالباسط محمد عبدالصمدNASعبدالباسط            تعداد استفاده : 483
تلاوت
اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 69007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد شحات محمد انورالناس و الفاتحة والبقرة            تعداد استفاده : 423
تلاوت
اثر : استاد شحات محمد انور
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 65804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ محمد علی الطاروطیالناس            تعداد استفاده : 357
تلاوت
اثر : شیخ محمد علی الطاروطی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 56265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 1 - شرایط ایمان در سوره ناس            تعداد استفاده : 443
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:07
مدت : 09:07
کد: 44938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 2 - راه های مقابله با شیطان در سوره ناس            تعداد استفاده : 427
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 09:15
مدت : 09:15
کد: 44937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر میرباقریتفسیر سوره ناس 3 - الهام قلبی توسط پروردگار            تعداد استفاده : 413
سخنرانی ها
اثر : دکتر میرباقری
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:37
مدت : 11:37
کد: 44936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس آیه 1            تعداد استفاده : 329
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:38
مدت : 00:31:38
کد: 35212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس آیات 1 تا 2            تعداد استفاده : 315
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:32
مدت : 00:32:32
کد: 35211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیمسئله ی پناهندگی در سوره ناس            تعداد استفاده : 310
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:08
مدت : 00:31:08
کد: 35210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس            تعداد استفاده : 315
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:55
مدت : 00:27:55
کد: 34584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسیر سوره ناس            تعداد استفاده : 336
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:17
مدت : 00:06:17
کد: 33861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1487
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صلاح بو خاطرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 728
ترتیل
اثر : شیخ صلاح بو خاطر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ صابر عبدالحکمقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 533
ترتیل
اثر : شیخ صابر عبدالحکم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 510
ترتیل
اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18403
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 سید رمضانقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 439
ترتیل
اثر : سید رمضان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18289
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سهل یاسینقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 405
ترتیل
اثر : استاد سهل یاسین
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18175
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سعود ابراهیم شریمقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 423
ترتیل
اثر : استاد سعود ابراهیم شریم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 18061
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ سعد الغامدیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 482
ترتیل
اثر : شیخ سعد الغامدی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد زکی داغستانیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 435
ترتیل
اثر : استاد زکی داغستانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خلیفة الطنیجیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 383
ترتیل
اثر : استاد خلیفة الطنیجی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد عبدالکافیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 350
ترتیل
اثر : شیخ خالد عبدالکافی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ خالد المهناقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 327
ترتیل
اثر : شیخ خالد المهنا
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد خالد القحطانیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 385
ترتیل
اثر : استاد خالد القحطانی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17377
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ حاتم فرید الواعرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 385
ترتیل
اثر : شیخ حاتم فرید الواعر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمعان العصیمیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 318
ترتیل
اثر : شیخ جمعان العصیمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17149
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ جمال شاکر عبداللهقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 338
ترتیل
اثر : شیخ جمال شاکر عبدالله
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17035
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ توفیق الصایغقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 328
ترتیل
اثر : شیخ توفیق الصایغ
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ الزین محمد أحمدقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 404
ترتیل
اثر : شیخ الزین محمد أحمد
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد ابراهیم الاخضرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 357
ترتیل
اثر : استاد ابراهیم الاخضر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أکرم العلاقمیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 354
ترتیل
اثر : شیخ أکرم العلاقمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد دکتر احمد احمد نعینعقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 192
ترتیل
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد عامرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 387
ترتیل
اثر : شیخ أحمد عامر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 أحمد صابرقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 389
ترتیل
اثر : أحمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد بن علی العجمیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 408
ترتیل
اثر : شیخ أحمد بن علی العجمی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16123
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الطرابلسیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 405
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الطرابلسی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 16009
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ أحمد الحواشیقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 366
ترتیل
اثر : شیخ أحمد الحواشی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ ابوبکر الشاطریقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 376
ترتیل
اثر : شیخ ابوبکر الشاطری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 15781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,010,299,170