خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : دعای افتتاح

موضوع : دعای افتتاح
   تعداد 46
حاج محمود کریمیدعای افتتاح با نوای حاج محمود کریمی            تعداد استفاده : 1319
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:48
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:33:48
کد: 103764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای افتتاح            تعداد استفاده : 674
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:18:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:18:53
کد: 103762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای افتتاح            تعداد استفاده : 650
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:50
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:26:50
کد: 103761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج حاج مرتضی طاهریدعای افتتاح-حاج مرتضی طاهری (تصویری)            تعداد استفاده : 1111
ادعیه
اثر : حاج حاج مرتضی طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:23:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:23:05
کد: 103743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای افتتاح-محمود کریمی (تصویری)            تعداد استفاده : 805
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:17:48
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:17:48
کد: 103740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح-محمدرضا طاهری (تصویری)            تعداد استفاده : 655
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:32:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:20
کد: 103739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیحاج میثم مطیعی | دعای افتتاح 1392/4/28            تعداد استفاده : 751
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:28
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:43:28
کد: 103728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیمهدی سماواتی- قرائت دعای افتتاح            تعداد استفاده : 716
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:22:44
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:22:44
کد: 103719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای افتتاح            تعداد استفاده : 505
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:28:08
کد: 103556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای افتتاح با نوای حاج سعید حدادیان            تعداد استفاده : 1309
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:16
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:28:16
کد: 103529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح با نوای حاج منصور ارضی            تعداد استفاده : 904
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:23
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 01:01:23
کد: 103528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح با نوای حاج محمد طاهری            تعداد استفاده : 656
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:49:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:49:19
کد: 103527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 دعای افتتاح با نوای شیخ باقر مقدسی/ کیفیت پایین            تعداد استفاده : 483
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:53
کد: 103526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح با نوای حاج مهدی سماواتی            تعداد استفاده : 887
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:40:33
کد: 103525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 979
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15262
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح            تعداد استفاده : 937
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15249
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای افتتاح            تعداد استفاده : 1049
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 838
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15156
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 1034
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15137
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 885
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15128
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 817
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15125
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 844
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15121
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 917
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح _ قسمت دوم            تعداد استفاده : 524
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح _ قسمت اول            تعداد استفاده : 526
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح_ قسمت دوم            تعداد استفاده : 355
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح _ قسمت اول            تعداد استفاده : 385
ادعیه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح _ قسمت دوم            تعداد استفاده : 341
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح _ قسمت اول            تعداد استفاده : 343
ادعیه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 3294
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمدرضا طاهریدعای افتتاح            تعداد استفاده : 449
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج محمدرضا طاهری
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 496
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای افتتاح            تعداد استفاده : 544
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب اول ماه مبارک رمضان1393 دوم            تعداد استفاده : 510
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب اول ماه مبارک رمضان1393 اول            تعداد استفاده : 516
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب هفتم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 517
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب دهم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 489
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج منصور ارضیمناجات شب بیست و ششم ماه مبارک رمضان 1393            تعداد استفاده : 381
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج منصور ارضی
مناسبت : رمضان المبارک
نوع فایل : فیلم
سایت : قدیم الاحسان
مدت :
کد: 14484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییدعای افتتاح            تعداد استفاده : 1215
ادعیه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای افتتاح 1             تعداد استفاده : 579
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 25:00
توضیحات : قرائت فرازی از دعای افتتاح با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هفدهم ماه مبارک رمضان 1391 (25:00)
مدت : 25:00
کد: 6613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محمود کریمیدعای افتتاح 2             تعداد استفاده : 726
ادعیه
اثر : حاج محمود کریمی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 22:00
توضیحات : قرائت فرازی از دعای افتتاح با نوای «حاج محمود کریمی» در شب هفدهم ماه مبارک رمضان 1391 (22:00)
مدت : 22:00
کد: 6612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 اباذر حلواجیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 4602
ادعیه
اثر : اباذر حلواجی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:09
توضیحات : دعای افتتاح با صدای اباذر حلواجی « این دعا از ناحیه ى مقدّسه ى امام زمان علیه السلام صادر شده و خواندن آن در شبهاى ماه مبارک رمضان توصیه گردیده است» (20:09)
مدت : 20:09
کد: 6563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سعید حدادیاندعای افتتاح            تعداد استفاده : 860
ادعیه
اثر : حاج سعید حدادیان
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 20:50
توضیحات : دعای پرفیض افتتاح که خواندن آن در شبهای ماه مبارک رمضان توصیه شده است با صدای سعید حدادیان (20:50)
مدت : 20:50
کد: 6498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 864
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
توضیحات : دعای افتتاح یکی از دعاهایی است که شیعیان در شب های ماه رمضان می خوانند.علامه مجلسی در «زاد المعاد» می گوید: «امام زمان آن را برای شیعیان نوشته است که هر شب ماه رمضان بخوانند، فرشتگان می شنوند و برای خواننده آن استغفار می کنند» با صدای مهدی سماواتی (25:51)
مدت :
کد: 6496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج محسن فرهمند آزاددعای افتتاح            تعداد استفاده : 1528
ادعیه
اثر : حاج محسن فرهمند آزاد
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 21:21
توضیحات : دعای افتتاح با اجرای فرهمند «خواندن این دعا در شب‌هاى ماه مبارک رمضان توصیه شده است» (21:21)
مدت : 21:21
کد: 6495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج مهدی سماواتیدعای افتتاح            تعداد استفاده : 1043
ادعیه
اثر : حاج مهدی سماواتی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 26:04
توضیحات : دعای افتتاح با صدای دلنشین مهدی سماواتی (26:04)
مدت : 26:04
کد: 6482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,838,308