خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : جامعه

موضوع : جامعه
   تعداد 1687
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره آزادی - 10.3 مگابایت            تعداد استفاده : 315
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105341
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره برداشت انحرافی - 13.1 مگابایت            تعداد استفاده : 279
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105340
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره انسان و تاریخ - 6.91 مگابایت            تعداد استفاده : 325
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105339
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره حدود آزادی در اجتماع - 14.0 مگابایت            تعداد استفاده : 331
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105338
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره حدود آزادی - 9.76 مگابایت            تعداد استفاده : 299
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105337
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره هویت اسلامی - 11.8 مگابایت            تعداد استفاده : 304
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105336
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   سخنرانی دکتر بهشتی درباره وحدت - 11.3 مگابایت            تعداد استفاده : 327
سخنرانی ها
نوع فایل : صوت
سایت : پی سی دانلود
مدت :
کد: 105333
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر ولایتیانقلاب اسلامی الگوی بیداری اسلامی            تعداد استفاده : 452
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:28
مدت : 00:39:28
کد: 44862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر ولایتیتمایز طب سنتی و مدرن؟!            تعداد استفاده : 411
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:09
مدت : 00:47:09
کد: 44854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر ولایتیتروریسم و سابقه تاریخی آن            تعداد استفاده : 422
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:54
مدت : 00:45:54
کد: 44853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر ولایتیدائره المعارف پزشکی            تعداد استفاده : 443
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:39
مدت : 00:47:39
کد: 44852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دکتر ولایتیپیرامون نظریه بیداری اسلامی            تعداد استفاده : 464
سخنرانی ها
اثر : دکتر ولایتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:50
مدت : 00:30:50
کد: 44851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیما و انقلاب جهانی خمینی            تعداد استفاده : 903
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:59
مدت : 00:58:59
کد: 43543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیانقلابیون 57، چه می خواستند؟ چه نمی خواستند؟            تعداد استفاده : 868
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:43:30
مدت : 00:43:30
کد: 43542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیچگونه گفتگو کنیم 1            تعداد استفاده : 834
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:43
مدت : 00:42:43
کد: 43540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیاهمیت مطالعه و کتابخوانی            تعداد استفاده : 872
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:54:41
مدت : 00:54:41
کد: 43535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدینهضت تولید علم            تعداد استفاده : 849
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:15
مدت : 00:47:15
کد: 43534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیجهانی که می خواهیم بسازیم            تعداد استفاده : 814
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:51
مدت : 12:51
کد: 43533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیویژگیهای علم جدید در غرب            تعداد استفاده : 815
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:41
مدت : 00:26:41
کد: 43532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیپرسش و پاسخ            تعداد استفاده : 819
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:10
مدت : 01:02:10
کد: 43531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیتمدن و فرهنگ            تعداد استفاده : 831
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:45:15
مدت : 00:45:15
کد: 43530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیرسانه و افکار عمومی            تعداد استفاده : 811
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:39
مدت : 00:38:39
کد: 43529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیهنر نیمی اندیشیدنی و نیمی شهودی            تعداد استفاده : 805
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:39:51
مدت : 00:39:51
کد: 43528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیجلسه اول            تعداد استفاده : 815
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:06:31
مدت : 01:06:31
کد: 43527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیجلسه دوم            تعداد استفاده : 846
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:42
مدت : 00:47:42
کد: 43526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدینظریه جنبش علم در چشم انداز مسلمانان معاصر            تعداد استفاده : 817
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:04
مدت : 00:27:04
کد: 43525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیمسائل فرهنگی            تعداد استفاده : 773
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:12
مدت : 00:51:12
کد: 43524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیایرانی ها در تحولات آخر الزمان            تعداد استفاده : 799
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:25:17
مدت : 00:25:17
کد: 43523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیارتباط بین رسانه و رفتار مردم            تعداد استفاده : 773
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:08
مدت : 00:59:08
کد: 43522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیگردهمایی شهدای دانشجو            تعداد استفاده : 786
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:27
مدت : 01:00:27
کد: 43521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیقدرت واقعی علمی            تعداد استفاده : 782
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:59
مدت : 00:50:59
کد: 43520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیبرنامه ریزی و نظم            تعداد استفاده : 755
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:32
مدت : 00:42:32
کد: 43519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدینقاط مثبت در تمدن جدید که با اسلام همخوانی دارد            تعداد استفاده : 621
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:26:19
مدت : 00:26:19
کد: 43518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیآزادی بدون استدلال            تعداد استفاده : 581
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:05
مدت : 01:07:05
کد: 43516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیمردم سالاری دینی            تعداد استفاده : 570
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:58
مدت : 00:27:58
کد: 43515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیپرسش و پاسخ (تسامح و آزادی)            تعداد استفاده : 575
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:59:45
مدت : 00:59:45
کد: 43514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیتولید علم            تعداد استفاده : 557
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:22
مدت : 21:22
کد: 43513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیتفاهم            تعداد استفاده : 548
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:08:58
مدت : 01:08:58
کد: 43512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیاصلاحات            تعداد استفاده : 552
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:07:38
مدت : 01:07:38
کد: 43511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیبسیج            تعداد استفاده : 537
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:18:34
مدت : 01:18:34
کد: 43510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیشخصیت سیاسی و علمی امام خمینی (ره)            تعداد استفاده : 565
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:16:05
مدت : 01:16:05
کد: 43509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیفلسفه سیاسی مدرن امام خمینی ره            تعداد استفاده : 527
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:04:20
مدت : 01:04:20
کد: 43508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیشخصیت امام خمینی (ره) و ساده زیستی ایشان            تعداد استفاده : 567
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:23
مدت : 00:53:23
کد: 43507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیتفکر انتظار چیست ؟            تعداد استفاده : 545
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:36:44
مدت : 00:36:44
کد: 43506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیمفهوم شناسی عدالت            تعداد استفاده : 509
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:31:27
مدت : 01:31:27
کد: 43505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیفقیران و وظیفه ما و مدیران نسبت به آنها            تعداد استفاده : 518
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:04
مدت : 01:01:04
کد: 43504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیتئوری عدالت در منطق علوی و اسلامی            تعداد استفاده : 513
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:05:40
مدت : 01:05:40
کد: 43503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیعارف و فیلسوف چه می گویند ؟            تعداد استفاده : 549
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:47:51
مدت : 00:47:51
کد: 43502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیدین و علم زدگان            تعداد استفاده : 503
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:31
مدت : 00:56:31
کد: 43501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیپرسش و پاسخ            تعداد استفاده : 517
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:28
مدت : 00:58:28
کد: 43500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیایدئولوژی پایان یافته            تعداد استفاده : 513
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:57:42
مدت : 00:57:42
کد: 43499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژادبمب گذاری منافقین            تعداد استفاده : 403
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:51:04
مدت : 00:51:04
کد: 43269
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژادحداثه بمب گذاری            تعداد استفاده : 382
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:30
مدت : 12:30
کد: 43268
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژادپیرامون حوادث 18 آذر            تعداد استفاده : 372
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 16:47
مدت : 16:47
کد: 43267
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاداعتکاف سیاسی            تعداد استفاده : 379
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:30
مدت : 00:33:30
کد: 43266
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژادپیرامون اغتشاشات            تعداد استفاده : 383
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 15:26
مدت : 15:26
کد: 43265
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژادجوسازی علیه کانون رهپویان وصال            تعداد استفاده : 356
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 11:56
مدت : 11:56
کد: 43264
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاددرس های انقلاب            تعداد استفاده : 381
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:06:18
مدت : 01:06:18
کد: 43263
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژادتب فوتبال            تعداد استفاده : 377
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 23:46
مدت : 23:46
کد: 43260
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژادموقعیت سنجی دراتحاد ملی و انسجام اسلامی            تعداد استفاده : 353
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:00:20
مدت : 01:00:20
کد: 43256
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژادتبیین معنای وحدت ملی و انسجام اسلامی            تعداد استفاده : 373
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام والمسلمین انجوی نژاد
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:54
مدت : 00:52:54
کد: 43254
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دکتر بهشتیشوراهای اسلامی            تعداد استفاده : 366
سخنرانی ها
اثر : شهید آیت الله دکتر بهشتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:28
مدت : 00:30:28
کد: 43229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دکتر بهشتیقوه قضائیه و نقش آن در انقلاب اسلامی            تعداد استفاده : 180
سخنرانی ها
اثر : شهید آیت الله دکتر بهشتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 07:06
مدت : 07:06
کد: 43197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دکتر بهشتیشاخصه های مسئولان نظام اسلامی 2            تعداد استفاده : 105
سخنرانی ها
اثر : شهید آیت الله دکتر بهشتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 21:49
مدت : 21:49
کد: 43179
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دکتر بهشتیشاخصه های مسئولان نظام اسلامی 1            تعداد استفاده : 90
سخنرانی ها
اثر : شهید آیت الله دکتر بهشتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 18:28
مدت : 18:28
کد: 43178
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شهید آیت الله دکتر بهشتیانتخابات مجلس شورای اسلامی و مسائل سیاسی پیرامون آن            تعداد استفاده : 97
سخنرانی ها
اثر : شهید آیت الله دکتر بهشتی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 12:39
مدت : 12:39
کد: 43172
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیچگونه گفتگو کنیم 2            تعداد استفاده : 440
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:45
مدت : 00:50:45
کد: 42904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیشما تروریست ها!!            تعداد استفاده : 358
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 13:47
مدت : 13:47
کد: 42902
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیطرحی برای فردا90-امام خمینی ،خلوص انقلابی؛چگونه می توان انقلابی ماند؟            تعداد استفاده : 366
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:08:01
مدت : 01:08:01
کد: 42900
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیعلوم انسانی؛ تک منبعی یا چند منبعی؟! 1            تعداد استفاده : 350
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:05:35
مدت : 01:05:35
کد: 42898
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیدیپلماسی، هدف یا وسیله؟! 2            تعداد استفاده : 361
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:58
مدت : 00:58:58
کد: 42897
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیدیپلماسی، هدف یا وسیله؟! 1            تعداد استفاده : 364
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:47
مدت : 00:46:47
کد: 42896
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیما و سه رویکرد در باب علم            تعداد استفاده : 360
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:53:20
مدت : 00:53:20
کد: 42895
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیکپی برداری، تمدن سازی نیست            تعداد استفاده : 378
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:29
مدت : 00:56:29
کد: 42894
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیمطهری و اقتصاد 1 و 2 و 3            تعداد استفاده : 373
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:31:53
مدت : 01:31:53
کد: 42890
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیمطهری و فلسفه اخلاق 1 و 2            تعداد استفاده : 343
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:01:51
مدت : 01:01:51
کد: 42889
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیروشنفکری دینی، خدمات و صدمات 1            تعداد استفاده : 338
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:24
مدت : 00:50:24
کد: 42888
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیروشنفکری دینی، خدمات و صدمات 2            تعداد استفاده : 344
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:10
مدت : 00:50:10
کد: 42887
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیحوزه، دانشگاه و تمدن سازی دینی            تعداد استفاده : 352
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:02:13
مدت : 01:02:13
کد: 42886
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیجنبش دانشجویی خارج از کشور؛ دوام یا زوال؟            تعداد استفاده : 341
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:49
مدت : 00:31:49
کد: 42884
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیعلم، ما و امپریالیسم            تعداد استفاده : 358
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:56:39
مدت : 00:56:39
کد: 42883
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیجنبش اسلامی، اینترنت و چهار راه اطلاعات            تعداد استفاده : 320
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 01:03:49
مدت : 01:03:49
کد: 42876
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیپرسش و پاسخ با وبلاگ نویسان جوان            تعداد استفاده : 307
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:52:43
مدت : 00:52:43
کد: 42875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیهنر، عهد با زیبایی و حقیقت            تعداد استفاده : 340
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:23
مدت : 00:58:23
کد: 42874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیما و خاستگاه مکتب های ادبی و هنری؟!            تعداد استفاده : 315
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:58:09
مدت : 00:58:09
کد: 42873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیموج سوم ادبیات انقلاب و بوف کور            تعداد استفاده : 324
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:27:26
مدت : 00:27:26
کد: 42872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیجنبش نرم افزاری، افسون زدائی دوباره            تعداد استفاده : 330
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:03
مدت : 00:31:03
کد: 42871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیهنر، دیالوگ با فرشته یا شیطان؟!            تعداد استفاده : 327
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:40:41
مدت : 00:40:41
کد: 42870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیهویت از حقیقت، جدا نیست            تعداد استفاده : 327
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:38:27
مدت : 00:38:27
کد: 42869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیدو نکته            تعداد استفاده : 301
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:14
مدت : 00:28:14
کد: 42868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیبا سر خود بیاندیشیم            تعداد استفاده : 322
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:35:32
مدت : 00:35:32
کد: 42866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیخاطرات دبیرستانی            تعداد استفاده : 312
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:50:15
مدت : 00:50:15
کد: 42865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدینظر تا عمل؛ فاصله ای که باید طی کرد            تعداد استفاده : 301
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:50
مدت : 00:32:50
کد: 42863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیطرحی برای فردا14-امام، مکتب اقتصادی و رسالت خمینیّون            تعداد استفاده : 322
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:28:20
مدت : 00:28:20
کد: 42861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیطرحی برای فردا14-امام، اقتصاد اسلامی و مستضعفین            تعداد استفاده : 294
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:12
مدت : 00:31:12
کد: 42860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیطرحی برای فردا14-عرفان امام: اخلاص، اعتدال و عملگرایی 1            تعداد استفاده : 318
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:17
مدت : 00:42:17
کد: 42859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیطرحی برای فردا14-عرفان امام: اخلاص، اعتدال و عملگرایی 1            تعداد استفاده : 323
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:37:34
مدت : 00:37:34
کد: 42858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیطرحی برای فردا14-امام، هنر و نظام سازی 1            تعداد استفاده : 294
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:46:09
مدت : 00:46:09
کد: 42857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیطرحی برای فردا14-امام، هنر و نظام سازی 2            تعداد استفاده : 299
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:42:40
مدت : 00:42:40
کد: 42856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد رحیم پور ازغدیطرحی برای فردا14-امام و تغییر نظام حاکم بر جهان            تعداد استفاده : 311
سخنرانی ها
اثر : استاد رحیم پور ازغدی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:31:48
مدت : 00:31:48
کد: 42855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,208,446