خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : خطبه غدیر

موضوع : خطبه غدیر
   تعداد 14
  خطبه غدیر فصل 9            تعداد استفاده : 311
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:03:15
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:03:15
کد: 97968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 8            تعداد استفاده : 312
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:04:25
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:04:25
کد: 97967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 7            تعداد استفاده : 313
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:31
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:09:31
کد: 97966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 6            تعداد استفاده : 329
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:06:17
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:06:17
کد: 97965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 5            تعداد استفاده : 336
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:40
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:07:40
کد: 97964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 4            تعداد استفاده : 325
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:05:11
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:05:11
کد: 97963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 3            تعداد استفاده : 323
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:17:51
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:17:51
کد: 97962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 11            تعداد استفاده : 307
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:11:15
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:11:15
کد: 97961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر فصل 1            تعداد استفاده : 328
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:14:03
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:14:03
کد: 97960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش سوم            تعداد استفاده : 305
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:26:28
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:26:28
کد: 97959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش دوم            تعداد استفاده : 304
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:19:48
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:19:48
کد: 97958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
  خطبه غدیر (هیئت میرداماد) بخش اول            تعداد استفاده : 311
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:27:55
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:27:55
کد: 97957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
   خطبه غدیر فصل 10            تعداد استفاده : 316
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:07:27
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:07:27
کد: 97956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
     خطبه غدیر فصل 2                تعداد استفاده : 307
ادعیه
مناسبت : ذی الحجه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت : 00:09:58
توضیحات : Ghadir96
مدت : 00:09:58
کد: 97955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,012,715,198