خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- موضوع : مناجات خمس عشر

موضوع : مناجات خمس عشر
   تعداد 44
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات الخائفین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 11140
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:13:45
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:13:45
کد: 103833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المعتصمین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 7046
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:10:46
کد: 103832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المفتقرین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5926
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:46
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:46
کد: 103831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المحبین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5825
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:34
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:34
کد: 103830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المریدین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5272
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:15:20
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:15:20
کد: 103829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المتوسلین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5386
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:08
کد: 103828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات المطیعین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 4909
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:36
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:09:36
کد: 103827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات الشاکرین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5170
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:14:17
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:14:17
کد: 103826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات الشاکین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5001
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:10:51
کد: 103825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات التائبین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5378
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:18:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:18:29
کد: 103824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات الزاهدین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 4695
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:00
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:00
کد: 103823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم حاج عباس صالحی - مناجات خمسه عشر - مناجات الذاکرین به همراه ترجمه فارسی            تعداد استفاده : 5236
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:11:24
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:11:24
کد: 103822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم استاد عباس صالحی - مناجات نیازمندان            تعداد استفاده : 4099
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:09:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:09:08
کد: 103821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد عباس صالحیمرحوم استاد عباس صالحی - مناجات الزاهدین            تعداد استفاده : 2558
ادعیه
اثر : استاد عباس صالحی
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:04:53
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:53
کد: 103820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 15            تعداد استفاده : 2564
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:31
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:31
کد: 103580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 14            تعداد استفاده : 2394
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:41
کد: 103579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 13            تعداد استفاده : 2197
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:07:35
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:07:35
کد: 103578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 12            تعداد استفاده : 2436
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:00
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:00
کد: 103577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 11            تعداد استفاده : 2195
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:51
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:51
کد: 103576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 10            تعداد استفاده : 2229
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:38
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:38
کد: 103575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 9            تعداد استفاده : 2134
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:15
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:10:15
کد: 103574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 8            تعداد استفاده : 2233
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:09:12
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:09:12
کد: 103573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 7            تعداد استفاده : 2113
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:05:41
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:05:41
کد: 103572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 6            تعداد استفاده : 2165
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:33
کد: 103571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر5            تعداد استفاده : 2571
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:08:55
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:08:55
کد: 103570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 4            تعداد استفاده : 1786
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:04:19
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:04:19
کد: 103569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 3            تعداد استفاده : 978
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:03:58
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:03:58
کد: 103568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 2            تعداد استفاده : 848
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:06:06
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:06
کد: 103567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر 1            تعداد استفاده : 969
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:10:44
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:10:44
کد: 103566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیفرازهایی از مناجات تائبین با نوای برادر میثم مطیعی            تعداد استفاده : 1172
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:29
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:21:29
کد: 103508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات راغبین با نوای حاج میثم مطیعی 1392/2/19            تعداد استفاده : 1098
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:33:59
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:33:59
کد: 103497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات الشاکرین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 967
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:30:40
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:30:40
کد: 103495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات متوسلین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 906
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:21:05
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:21:05
کد: 103474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات مفتقرین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 870
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:26
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:26
کد: 103473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات محبین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 929
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:20:42
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:20:42
کد: 103472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات عارفین با نوای حاج میثم مطیعی            تعداد استفاده : 845
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
مدت : 00:32:33
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:32:33
کد: 103471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات خمسه عشر - مناجات مفتقرین            تعداد استفاده : 370
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 00:06:08
توضیحات : مفاتیح 96
مدت : 00:06:08
کد: 103351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات التّائبین؛ مناجات توبه کنندگان - جدید            تعداد استفاده : 2167
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج میثم مطیعی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییمناجات توبه امام سجاد علیه السلام/ مناجات 31 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 2411
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 15147
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج میثم مطیعیمناجات التّائبین مناجات توبه کنندگان            تعداد استفاده : 949
ادعیه
اثر : حاج میثم مطیعی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 14712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج رضا بکاییمناجات توبه امام سجاد ع /مناجات 31 صحیفه سجادیه            تعداد استفاده : 1730
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج رضا بکایی
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 6828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمناجات خائفین            تعداد استفاده : 4895
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:20
توضیحات : مناجات خائفین «از مناجات خمس عشر» با صدای «سید مهدی میرداماد» «إِِلَهِی أَتَرَاکَ بَعْدَ الْإِیمَانِ بِکَ تُعَذِّبُنِی‌ أَمْ بَعْدَ حُبِّی إِیَّاکَ تُبَعِّدُنِی أَمْ مَعَ رَجَائِی لِرَحْمَتِکَ وَ صَفْحِکَ تَحْرِمُنِی» (15:20)
مدت : 15:20
کد: 6629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میردامادمناجات راغبین            تعداد استفاده : 6766
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 15:43
توضیحات : مناجات راغبین «از مناجات خمس عشر» با صدای «سید مهدی میرداماد» «إلهِی إنْ کانَ قَلَّ زادِی فِی الْمَسِیرِ إلَیْکَ، فَلَقَدْ حَسُنَ ظَنِّی بِالتَّوَکُّلِ عَلَیْکَ» (15:43)
مدت : 15:43
کد: 6628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
 مناجات امیدواران            تعداد استفاده : 931
ادعیه
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 08:38
توضیحات : مناجات با خدا «یَا مَنْ إِذَا سَأَلَهُ عَبْدٌ أَعْطَاهُ‌/وَ إِذَا أَمَّلَ مَا عِنْدَهُ بَلَّغَهُ مُنَاهُ/وَ إِذَا أَقْبَلَ عَلَیْهِ قَرَّبَهُ وَ أَدْنَاهُ‌/وَ إِذَا جَاهَرَهُ بِالْعِصْیَانِ سَتَرَ عَلَی ذَنْبِهِ وَ غَطَّاهُ‌/وَ إِذَا تَوَکَّلَ عَلَیْهِ أَحْسَبَهُ وَ کَفَاهُ‌..» (08:38)
مدت : 08:38
کد: 6385
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,567,985