خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 1 - حمد

موضوع : 1 - حمد
   تعداد 190
استاد سید متولی عبد العالأمسیة کفر سلیمان موسى بالشرقیة النور والفاتحة والبقرة 30-5-2008634
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88860
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة533
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88706
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالفاتحة ومن أوائل البقرة289
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88037
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 3348
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87082
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد محمود طبلاویالفاتحة 1349
تلاوت
اثر : استاد محمد محمود طبلاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87081
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویالفاتحة من الأموی589
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 86579
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد صدیق منشاویسورة آخر الغاشیة الفجر الفاتحة اول البقرة359
تلاوت
اثر : استاد محمد صدیق منشاوی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85644
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیمقطع الفاتحة واول البقرة861
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85589
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة مقطع رائع740
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 85539
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحه396
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84965
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة فی مرة واحدة361
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 84163
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة رائعة449
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد محمد اللیثیالفاتحة الحبش 99876
تلاوت
اثر : استاد محمد اللیثی
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 83587
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة والفجر420
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82655
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة 2441
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82653
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالمعوذات والفاتحة وأول البقرة 80297
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82255
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالقصار والفاتحة فوق الروعة305
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82214
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة کاملة1-7 البقرة1-49 تلاوة خارجیة303
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82197
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سعید مسلمالفاتحة 1346
تلاوت
اثر : استاد سعید مسلم
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 82196
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 2457
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81844
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشسورتی الفاتحة و البقرة357
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81623
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد راغب مصطفی غلوشالفاتحة 1354
تلاوت
اثر : استاد راغب مصطفی غلوش
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81543
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
 محمود محمد صابرالفاتحة303
تلاوت
اثر : محمود محمد صابر
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 81182
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة298
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80356
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد دکتر احمد احمد نعینعالفاتحة استدیو304
تلاوت
اثر : استاد دکتر احمد احمد نعینع
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80355
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,287,196