خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- موضوع : 17 - اسراء

موضوع : 17 - اسراء
   تعداد 1186
استاد سید متولی عبد العالالاسراء والعلق امسیة 2011410
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88466
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء نادرة من ایران 1992402
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88465
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء فى لبنان393
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88464
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء طحا المرج دیرب نجم شرقیة387
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88463
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء ش2387
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88462
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالإسراء بدایة الألفیة الجدیدة407
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88461
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالإسراء امسیة393
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88460
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء 10395
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88459
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء 7375
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88458
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء 6397
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88457
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء 4399
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88456
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء 2382
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88455
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالإسراء 9-15384
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88454
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالاخر الاسراء طحا المرج371
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88372
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالسورة الإسراء347
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 88216
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء والعلق من امسیة331
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87798
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء والعلق 2011352
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87797
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء مصر334
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87796
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء طحا المرج شرقیة348
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87795
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء طحا المرج -دیرب نجم 16-10-2009322
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87794
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء ش1333
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87793
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالإسراء إیران337
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87792
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالإسراء 2001353
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87791
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالاسراء 9339
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87790
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
استاد سید متولی عبد العالالإسراء 7 - 14333
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 87789
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,934,266,876