خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- زبان : عربی

زبان : عربی
   تعداد 36932
استاد سید متولی عبد العالقصص، بهاولپور پاکستان 2006            تعداد استفاده : 13
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113875
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالقصص، بهاولپور پاکستان 2006            تعداد استفاده : 13
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113874
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالذاریات و قدر، مصلی امام خمینی، رمضان 1393            تعداد استفاده : 2
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113873
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالذاریات و قدر، مصلی امام خمینی، رمضان 1393            تعداد استفاده : 1
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113872
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حاج سید مهدی میرداماددعای ندبه حاج مهدی میرداماد            تعداد استفاده : 105
ادعیه
اثر : حاج سید مهدی میرداماد
موضوع : دعای ندبه
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 52:49
مدت : 52:49
کد: 113871
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد احمد الفتلاویدعای کمیل احمد الفتلاوی            تعداد استفاده : 14
ادعیه
اثر : استاد احمد الفتلاوی
موضوع : دعای کمیل
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 52:49
مدت : 52:49
کد: 113870
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال توصیف شیخ محمود خلیل الحصری، مصاحبه تلفنی رادیو قرآن.mp3            تعداد استفاده : 7

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113869
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال احزاب، میلاد پیامبر (ص) 1989            تعداد استفاده : 5
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113868
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انفال استودیویی 1989            تعداد استفاده : 2
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113867
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال رعد، و اعراف استودیویی 1989            تعداد استفاده : 3
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113866
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نور، حمد و بقره 1989            تعداد استفاده : 2
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113865
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، خمیس پدر محمد مراعی 1989            تعداد استفاده : 4
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113864
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال الرحمن 1994 عزاء پدر محمد الحسینی            تعداد استفاده : 4
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113863
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال بروج، طارق و علق، عزای پدر محمد الحسینی 1994            تعداد استفاده : 1
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113862
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ق و ذاریات، عزای عبد الحق قاضی، کفر شعبان 1995            تعداد استفاده : 2
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113861
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نمل 1995 زقازیق            تعداد استفاده : 3
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113860
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نبأ، نازعات، علق و قریش، چهارمین سالگرد ارتحال پدر طاروطی 22-04-1996            تعداد استفاده : 3
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113859
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال الرحمن، سالگرد عبد الحق قاضی 24-04-1997            تعداد استفاده : 2
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113858
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، سالگرد رحلت پدر طاروطی 1997، نسخه خام اما بی کیفیت            تعداد استفاده : 2
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113857
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال انسان، سالگرد فوت پدر طاروطی 1997، با کیفیت            تعداد استفاده : 2
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113856
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال تحریم و حاقه 1997 پارت 1            تعداد استفاده : 1
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113855
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال تحریم و حاقه 1997 پارت 2            تعداد استفاده : 1
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113854
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نبأ و نازعات 1997            تعداد استفاده : 1
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113853
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نجم و قمر، مجلس عزاء 1997            تعداد استفاده : 1
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113852
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال نجم و قمر، مجلس عزاء 1997، نسخه 2            تعداد استفاده : 0
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113851
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یوسف 1997            تعداد استفاده : 0
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113850
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال لقمان و سجده، اربعین مبتهل احمد ابو زید، میدان شیخ حسانین، المنصوره 1998            تعداد استفاده : 0
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113849
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مریم و طه، یاد بود عبد الحق قاضي 24-4-1998            تعداد استفاده : 0
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113848
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال یوسف، چهلم انور اماره پدر عربی اماره            تعداد استفاده : 1
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : مصر
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در مصر از سال 1989 تا 1998)
مدت :
کد: 113847
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال برنامه السمیعه            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113846
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال برنامه انغام السماء            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113845
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال گلستان 25 تیر 96            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113844
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال تحلیل تلاوت سوره غافر ایران 1370            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113843
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال تحلیل تلاوت سوره نساء مسجد امام حسین (ع) تهران، بهمن 1370 توسط صالح اطهری فرد در برنامه اکسیر.mp3            تعداد استفاده : 2

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113842
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال تحلیل تلاوت شوری و حشر استاد السید متولی عبدالعال.mp3            تعداد استفاده : 3

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113841
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال سبک شناسی تلاوت، شاهمیوه.mp3            تعداد استفاده : 2

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113840
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال دعای کمیل، ایران، بهمن 1370            تعداد استفاده : 4
ادعیه
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113839
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مناجات منظوم امام علی (ع)، کتابخانه مرکزی اوقاف، بهمن 1370، نسخه 1.mp3            تعداد استفاده : 14
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113838
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مناجات منظوم امام علی (ع)، کتابخانه مرکزی اوقاف، بهمن 1370، نسخه 2.mp3            تعداد استفاده : 8
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113837
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مناجات منظوم امام علی (ع)، کتابخانه مرکزی اوقاف، بهمن 1370            تعداد استفاده : 7
مناجات با پروردگار- جل شانه
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113836
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال 120 دقیقه بیات.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113835
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال 120 دقیقه بیات 2.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113834
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال 120 دقیقه چهارگاه.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال 120 دقیقه حجاز.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال 120 دقیقه رست.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال 120 دقیقه سه گاه.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال 120 دقیقه صبا.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال 120 دقیقه نهاوند.mp3            تعداد استفاده : 3
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، بهمن 1370، رست.mp3            تعداد استفاده : 18
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، کتابخانه مرکزی اوقاف، بهمن 1370، رست            تعداد استفاده : 10
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان در برنامه صبح بخیر ایران شبكه 1، 19 بهمن 1374، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 4
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان برنامه معجزه جاوید، راديو قرآن 1379.11.24، رست.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، رست.mp3            تعداد استفاده : 4
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 4
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، رادیو قرآن، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 5
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : ایران
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، برجا کبیر لبنان، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 4
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : لبنان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان 2-8-2008، رست.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان 23-4-2010، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان 2011، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، جمعه 13-5-2011، مسجد المغفره، الجیزه، حجاز و بیات            تعداد استفاده : 0
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، مسجد سیده نفیسه قاهره، جمعه 7-1-2011، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، بنی عامر 22-01-2013، حجاز            تعداد استفاده : 0
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، جامع الازهر، جمعه 14 ربیع الثانی 1435، 14 فوریه 2014، حجاز            تعداد استفاده : 0
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، حجاز.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال اذان، حجاز و بیات.mp3            تعداد استفاده : 3
اذان
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال درس تجوید در انگلیس 2010            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : انگلیس
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ترتیل از سوره الرحمن در نماز.mp3            تعداد استفاده : 4
ترتیل
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ترتیل صفحه 6 تا 9، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 2
ترتیل
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ترتیل صفحه 26 تا 29، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ترتیل صفحه 46 تا 49، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ترتیل صفحه 66 تا 69، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 1
ترتیل
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ترتیل صفحه 106 تا 109، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012.mp3            تعداد استفاده : 2
ترتیل
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ترتیل صفحه 126-129، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ترتیل صفحه 146-149، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ترتیل صفحه 166-169، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال ترتیل صفحه 186-189، حرم امام حسین (ع)، رمضان 2012            تعداد استفاده : 0
ترتیل
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : حرم امام حسین ع
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال برنامه صبح بخیر ایران شبکه یک 19 Bahman 1374.18 Ramazan 1416.8 Feb 1996.mp3            تعداد استفاده : 2

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال برنامه معجزه جاوید، رادیو قرآن 1379.11.24.12 February 2001.mp3            تعداد استفاده : 2

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مصاحبه در ایران، بهمن 1379.m4a            تعداد استفاده : 2

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مصاحبه در ایران            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال برنامه لقاء قراني مع السید متولي عبدالعال در عراق            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مصاحبه در برنامه حلية القرآن شبکه الفرات عراق            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مصاحبه در عراق.mp3            تعداد استفاده : 2

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : صوت
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مصاحبه در عراق            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مصاحبه و تلاوت در ترکیه            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال تلاوت و مصاحبه با تلویزیون عراق به صورت تلفنی            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال أعلام الأمة قسمت 1            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال أعلام الأمة قسمت 2            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال أعلام الأمة قسمت 3            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال أعلام الأمة قسمت 4            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال برنامه رسالتي مع القرآن            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال تلاوت و مصاحبه با محمد جبریل            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مصاحبه با سایت اهل العلم، بخش 1            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مصاحبه با سایت اهل العلم، بخش 2            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مصاحبه با سایت اهل العلم، بخش 3            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مصاحبه با سایت اهل العلم، بخش 4            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العال مصاحبه با سایت طاروطی            تعداد استفاده : 0

اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده
مدت :
کد: 113779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالفاطر و قدر پاکستان 2009، بخش 1            تعداد استفاده : 11
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در پاکستان
مدت :
کد: 113778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالفاطر و قدر پاکستان 2009، بخش 2            تعداد استفاده : 12
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در پاکستان
مدت :
کد: 113777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
استاد سید متولی عبد العالآل عمران 133 تا 136 پاکستان            تعداد استفاده : 7
تلاوت
اثر : استاد سید متولی عبد العال
نوع فایل : فیلم
سایت : آرشیو
مکان : پاکستان
توضیحات : جمع آوری شده توسط آقای محمد رضا جعفری زاده تحت عنوان تلاوتهای تصویری استاد السید متولی عبدالعال در پاکستان
مدت :
کد: 113776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,177,765