خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد اکبر فروتن

استاد اکبر فروتن

استاد اکبر فروتن

   تعداد 10
شرح پریشانی            تعداد استفاده : 1593
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 03:23
توضیحات : مناجات با خدا «یا رب مکن از لطف پریشان ما را/هر چند که هست جرم و عصیان ما را/ذات تو غنی بوده و ما همه محتاجیم/محتاج به غیر خود مگردان ما را» با صدای «اکبر فروتن» (03:23)
مدت : 03:23
کد: 6643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
بی نوایی            تعداد استفاده : 2057
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 03:33
توضیحات : مناجات با خدا «گر از پی شهوت و هوا خواهی رفت/از من خبرت که بی نوا خواهی/بنگر چه کسی و از کجا آمده ای/می دان که چه می کنی کجا خواهی رفت» با صدای «اکبر فروتن» (03:33)
مدت : 03:33
کد: 6642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
کوی یار            تعداد استفاده : 1257
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 04:02
توضیحات : مناجات با خدا «آزار و جفا و حیله ها خوی تو است/عاشق کشتن و رسم سر کوی تو است/هر روز جفا کنی و عذر آغازی/عذر تو عذار عنبرین بوی تو است» با صدای «اکبر فروتن» (04:02)
مدت : 04:02
کد: 6641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راه نجات            تعداد استفاده : 1222
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 04:16
توضیحات : مناجات با خدا «یارب بنما مرا رهی سوی نجات/محتـاج توام چه در حیات و چه ممات/از جُرم و گناه من سراسر بگذر/شرمنـده مکن مرا به روز عرفات» با صدای «اکبر فروتن» (04:16)
مدت : 04:16
کد: 6640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
پرواز            تعداد استفاده : 1095
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 04:36
توضیحات : مناجات با خدا «شب خیز که عاشقان شب راز کنند/گرد در بام دوست پرواز کنند/هر جا که دری بود به شب دربندند/الا در دوست را که شب باز کنند» با صدای «اکبر فروتن» (04:36)
مدت : 04:36
کد: 6639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
رفیق بی نوایان            تعداد استفاده : 1454
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 03:10
توضیحات : مناجات با خدا «الهی ای رفیق بی نوایان/الهی ای طبیب دردمندان/الهی بی نوایم مستمندم/فقیر و بینوا و دردمندم/الهی بین که من بشکسته بالم/ترحم کن خداوندا به حالم» با صدای «اکبر فروتن» (03:10)
مدت : 03:10
کد: 6351
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سرای خشنودی            تعداد استفاده : 963
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 03:59
توضیحات : مناجات با خدا «گر درد دهد به ما و گر راحت دوست/از دوست هر آنچیز که آید نیکوست/ما را نبود نظر بخوبی و بدی/مقصود رضای او و خشنودی اوست» با صدای «اکبر فروتن» (03:59)
مدت : 03:59
کد: 6350
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
توبه شکن            تعداد استفاده : 1005
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 03:29
توضیحات : مناجات با خدا «ای فضل تو دستگیر من، دستم گیر/سیر آمده ام زخویشتن، دستم گیر/تا چند کنم توبه و تا کی شکنم/ای تو ده و توبه شکن دستم گیر/در بارگه جلالت ای عذر پذیر دریاب که من آمده ام زار و حقیر» با صدای «اکبر فروتن» (03:29)
مدت : 03:29
کد: 6349
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عالم راز            تعداد استفاده : 908
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 04:13
توضیحات : مناجات با خدا «بازی بودم پریده از عالم راز/باشد که پرد ز شیب صیدی به فراز/این جا چو کسی نیافتم محرم راز/زان در که در آمدم برون رفتم باز» با صدای «اکبر فروتن» (04:13)
مدت : 04:13
کد: 6348
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تمنا            تعداد استفاده : 1015
مناجات با پروردگار- جل شانه
موضوع : راز و نیاز با خدا
نوع فایل : صوت
سایت : تبیان
مدت : 04:23
توضیحات : مناجات با خدا «یارب به دلم غیر خودت جا مگذار/در دیده ی من گرد تمنا مگذار/گفتـم، گفتم، ز من نمی آید هیچ/رحمی، رحمی، مرا به من وامگذار» با صدای «اکبر فروتن» (04:23)
مدت : 04:23
کد: 6347
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,204,334