خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد عباس صالحی

استاد عباس صالحی

استاد عباس صالحی

   تعداد 60
مرحوم حاج عباس صالحی - ادعیه سی روز ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی2028
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:52:09
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:52:09
کد: 103870
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز سی ام ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1632
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:35
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:35
کد: 103869
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1562
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:04
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:04
کد: 103868
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1500
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:08
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:08
کد: 103867
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز بیست و هفتم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1387
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:52
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:52
کد: 103866
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز بیست و ششم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1375
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:48
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:48
کد: 103865
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز بیست و پنجم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1385
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:39
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:39
کد: 103864
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز بیست و چهارم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1372
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:41
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:41
کد: 103863
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز بیست و سوم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1339
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:35
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:35
کد: 103862
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز بیست و دوم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1335
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:02:00
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:02:00
کد: 103861
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز بیست و یکم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1294
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:53
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:53
کد: 103860
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز بیستم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1331
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:42
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:42
کد: 103859
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز نوزدهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1306
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:48
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:48
کد: 103858
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز هجدهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1288
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:02:04
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:02:04
کد: 103857
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز هفدهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1303
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:02:20
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:02:20
کد: 103856
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز شانزدهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1273
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:48
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:48
کد: 103855
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1252
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:31
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:31
کد: 103854
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز چهاردهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1261
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:41
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:41
کد: 103853
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز سیزدهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1274
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:41
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:41
کد: 103852
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز دوازدهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1270
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:58
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:58
کد: 103851
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز یازدهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1297
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:42
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:42
کد: 103850
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز دهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1281
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:46
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:46
کد: 103849
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز نهم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1158
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:56
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:56
کد: 103848
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1272
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:17
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:17
کد: 103847
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مرحوم حاج عباس صالحی - دعای روز هفتم ماه مبارک رمضان به همراه ترجمه فارسی1279
ادعیه
مناسبت : رمضان المبارک
زبان : عربی
موضوع : دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:01:35
توضیحات : مفاتیح 96
زمان : 00:01:35
کد: 103846
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,896,212,242