خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد خلیفة الطنیجی

استاد خلیفة الطنیجی

استاد خلیفة الطنیجی

   تعداد 114
قرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم251
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم241
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم261
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم243
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم226
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم252
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم212
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم257
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم239
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم252
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم255
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم233
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم258
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم236
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم257
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم225
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم232
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم228
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم200
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم217
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم250
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم219
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم226
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم201
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم220
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 17695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,837,513,863