خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ الزین محمد أحمد

شیخ الزین محمد أحمد

شیخ الزین محمد أحمد

   تعداد 114
قرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم361
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16807
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم351
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16806
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم385
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16805
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم414
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16804
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم348
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16803
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم359
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16802
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم373
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16801
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم378
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16800
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم379
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16799
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم402
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16798
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم359
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16797
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم350
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16796
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم348
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16795
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم381
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16794
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم387
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16793
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم360
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16792
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم380
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16791
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم361
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16790
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم360
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16789
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم378
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16788
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم382
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16787
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم335
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16786
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم354
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16785
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم346
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16784
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم361
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 16783
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,933,799,980