خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد زکی داغستانی

استاد زکی داغستانی

استاد زکی داغستانی

   تعداد 114
قرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم409
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17833
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم332
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17832
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم391
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17831
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم346
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17830
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم374
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17829
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم386
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17828
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم360
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم385
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم352
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم378
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم383
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم320
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم407
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم401
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم381
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم312
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم359
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم316
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم322
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم353
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم405
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم319
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم360
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم309
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم320
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فجر - حفص از عاصم157
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم171
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم200
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم173
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره بروج - حفص از عاصم180
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 85 - بروج
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم373
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم200
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17802
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره انفطار - حفص از عاصم172
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17801
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم192
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17800
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عبس - حفص از عاصم200
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17799
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نازعات - حفص از عاصم151
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17798
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نبأ - حفص از عاصم165
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17797
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم209
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 77 - مرسلات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17796
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم329
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17795
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قیامت - حفص از عاصم167
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17794
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مدبر - حفص از عاصم173
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 74 - مدثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17793
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مزمل - حفص از عاصم161
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17792
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم171
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17791
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نوح - حفص از عاصم192
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17790
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم394
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 70 - معارج
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17789
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره حاقه - حفص از عاصم177
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17788
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قلم - حفص از عاصم163
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 68 - قلم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17787
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ملک - حفص از عاصم193
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 67 - ملک
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17786
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تحریم - حفص از عاصم161
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17785
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره طلاق - حفص از عاصم203
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 65 - طلاق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17784
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم215
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 64 - تفابن
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17783
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم179
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 63 - منافقون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17782
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم324
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 62 - جمعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17781
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره صف - حفص از عاصم122
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17780
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم199
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 60 - ممتحنه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17779
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره حشر - حفص از عاصم122
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17778
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مجادله - حفص از عاصم143
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17777
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره حدید - حفص از عاصم121
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17776
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره واقعه - حفص از عاصم107
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17775
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره الرحمن - حفص از عاصم115
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17774
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قمر - حفص از عاصم115
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17773
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نجم - حفص از عاصم108
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17772
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره طور - حفص از عاصم117
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 52 - طور
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17771
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم108
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17770
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ق - حفص از عاصم131
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17769
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم168
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 49 - حجرات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17768
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فتح - حفص از عاصم105
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17767
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره محمد - حفص از عاصم191
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17766
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره احقاف - حفص از عاصم119
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17765
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم169
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17764
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم163
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17763
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره زخرف - حفص از عاصم110
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17762
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شوری - حفص از عاصم108
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17761
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فصلت - حفص از عاصم103
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17760
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مؤمن - حفص از عاصم115
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17759
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره زمر - حفص از عاصم96
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17758
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم119
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 38 - ص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17757
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره صافات - حفص از عاصم102
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 37 - صافات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17756
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره یس - حفص از عاصم93
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17755
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فاطر - حفص از عاصم91
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17754
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم115
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 34 - سباء
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17753
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره احزاب - حفص از عاصم99
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17752
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره سجده - حفص از عاصم121
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 32 - سجده
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17751
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره لقمان - حفص از عاصم105
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17750
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره روم - حفص از عاصم92
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 30 - روم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17749
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم91
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 29 - عنکبوت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17748
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره قصص - حفص از عاصم92
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17747
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نمل - حفص از عاصم91
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17746
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره شعراء - حفص از عاصم100
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره فرقان - حفص از عاصم103
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم93
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مؤمنون - حفص از عاصم113
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره حج - حفص از عاصم95
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره انبیاء - حفص از عاصم96
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره طه - حفص از عاصم83
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره مریم - حفص از عاصم102
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره کهف - حفص از عاصم107
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره اسراء - حفص از عاصم94
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره نحل - حفص از عاصم104
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قرآن کریم سوره حجر - حفص از عاصم89
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
مدت :
کد: 17734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,980,198,623