خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : سید رمضان

 سید رمضان

سید رمضان

   تعداد 114
قرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم335
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18289
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم300
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18288
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم347
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18287
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم336
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18286
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم320
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18285
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم332
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18284
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم318
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18283
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم329
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18282
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم297
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18281
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم331
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18280
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم318
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18279
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم307
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18278
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم321
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18277
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم326
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18276
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم369
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18275
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم286
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18274
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم303
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18273
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم295
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18272
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم273
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18271
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم282
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18270
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم319
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18269
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم280
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18268
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم285
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18267
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم275
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18266
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم292
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18265
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,896,225,351