خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر

شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر

شیخ شیرزاد عبدالرحمن طاهر

   تعداد 114
قرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم466
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18403
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم424
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18402
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم468
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18401
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم478
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18400
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم442
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18399
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم415
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18398
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم456
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18397
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم390
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18396
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم427
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18395
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم458
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18394
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم428
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18393
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم390
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18392
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم455
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18391
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم441
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18390
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم445
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18389
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم383
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18388
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم404
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18387
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم405
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18386
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم365
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18385
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم413
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18384
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم443
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18383
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم383
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18382
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم382
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18381
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم368
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18380
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
قرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم391
ترتیل
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
سایت : mp3quran.net
زمان :
کد: 18379
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,956,815,695