خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد شهید مرتضی مطهری

استاد شهید مرتضی مطهری

استاد شهید مرتضی مطهری

   تعداد 467
سوره توبه آیات 50 تا 52364
سخنرانی ها
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:41:53
زمان : 00:41:53
کد: 26608
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره توبه آیات 53 تا 54341
سخنرانی ها
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:43:24
زمان : 00:43:24
کد: 26607
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره توبه آیه 61332
سخنرانی ها
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:53:47
زمان : 00:53:47
کد: 26606
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره جاثیه آیات 1 تا 6381
سخنرانی ها
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:54
زمان : 00:56:54
کد: 26605
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره جاثیه آیات 7 تا 12353
سخنرانی ها
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:48
زمان : 01:02:48
کد: 26604
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره فتح آیات 8 تا 11326
سخنرانی ها
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:42:26
زمان : 00:42:26
کد: 26603
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره ذاریات آیات 20 تا 21334
سخنرانی ها
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:57:16
زمان : 00:57:16
کد: 26602
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره قمر آیات 9 تا 18326
سخنرانی ها
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:47
زمان : 01:00:47
کد: 26601
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره قمر آیات 19 تا 26342
سخنرانی ها
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:59:14
زمان : 00:59:14
کد: 26600
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره قمر آیات 19 تا 55338
سخنرانی ها
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:01:32
زمان : 01:01:32
کد: 26599
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره الرحمن آیات 1 تا 13373
سخنرانی ها
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:49
زمان : 01:02:49
کد: 26598
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره الرحمن آیات 10 تا 18318
سخنرانی ها
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:44:00
زمان : 00:44:00
کد: 26597
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره الرحمن آیات 31 تا 45345
سخنرانی ها
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:53:03
زمان : 00:53:03
کد: 26596
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره الرحمن آیات 46 تا 78334
سخنرانی ها
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:45:42
زمان : 00:45:42
کد: 26595
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره واقعه آیات 1 تا 18325
سخنرانی ها
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:00:11
زمان : 01:00:11
کد: 26594
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره واقعه آیات 32 تا 40318
سخنرانی ها
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:58:26
زمان : 00:58:26
کد: 26593
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره حدید آیات 26 تا 27304
سخنرانی ها
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:52:05
زمان : 00:52:05
کد: 26592
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره حدید آیات 27 تا 29287
سخنرانی ها
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:34:46
زمان : 00:34:46
کد: 26591
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره حشر آیات 5 تا 10314
سخنرانی ها
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:38
زمان : 01:02:38
کد: 26590
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره حشر آیات 18 تا 21347
سخنرانی ها
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:40:49
زمان : 00:40:49
کد: 26589
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره حشر آیه 22332
سخنرانی ها
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:56:15
زمان : 00:56:15
کد: 26588
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره حشر آیات 23 تا 24335
سخنرانی ها
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:24
زمان : 01:02:24
کد: 26587
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره ممتحنه آیات 1 تا 11331
سخنرانی ها
موضوع : 60 - ممتحنه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 01:02:25
زمان : 01:02:25
کد: 26586
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره ممتحنه آیات 11 تا 22334
سخنرانی ها
موضوع : 60 - ممتحنه
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:55:34
زمان : 00:55:34
کد: 26585
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سوره صف آیات 6 تا 9316
سخنرانی ها
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
سایت : راسخون
زمان : 00:46:53
زمان : 00:46:53
کد: 26584
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,929,597,370