خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : محمد یحیى الشرقاوی

 محمد یحیى الشرقاوی

محمد یحیى الشرقاوی

   تعداد 322
یوسف            تعداد استفاده : 411
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60643
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من باکستان 2009            تعداد استفاده : 350
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60642
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس ختام السنطة            تعداد استفاده : 358
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60641
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود أبومرة-دیرب نجم 24-5-2012            تعداد استفاده : 344
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60640
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم            تعداد استفاده : 352
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60639
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم من لبنان 2009            تعداد استفاده : 340
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60638
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ابو القرامیط            تعداد استفاده : 332
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60637
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1            تعداد استفاده : 326
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60636
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد یحیى الشرقاوى یقلد عبدالباسط            تعداد استفاده : 332
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60635
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لیلة دماهر سنجاب            تعداد استفاده : 328
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60634
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان والسجدة میت یزید 25-10-2011            تعداد استفاده : 331
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60633
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان مسهله            تعداد استفاده : 320
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60632
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان عزاء 27-12-2010            تعداد استفاده : 334
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60631
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان أبوهجرس            تعداد استفاده : 321
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60630
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور            تعداد استفاده : 348
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60629
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور طحا المرج دیرب نجم شرقیة            تعداد استفاده : 314
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60628
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق            تعداد استفاده : 317
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60627
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والقصار ختام ابو علامه            تعداد استفاده : 333
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60626
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت والغاشیه احمدالمنوفى            تعداد استفاده : 325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60625
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت شبرا قبالة 18-2-2012            تعداد استفاده : 333
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60624
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر والنازعات            تعداد استفاده : 315
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60623
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر والشمس والکوثر بشبرا ملس 27-11            تعداد استفاده : 340
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60622
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر 2            تعداد استفاده : 322
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60621
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر- الانفطار            تعداد استفاده : 323
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60620
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر والنازعات میت المخلص            تعداد استفاده : 318
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60619
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر الشراوى            تعداد استفاده : 146
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60618
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عصر طرباى            تعداد استفاده : 138
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60617
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء والد الشیخ احمد عبد الحى عبد الجلیل 13-7-2009            تعداد استفاده : 155
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60616
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء خاله المرحوم ابراهیم شاهین الشرقاوی والقمر والرحمن            تعداد استفاده : 155
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60615
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء الشیخ صبحى النحراوى 2            تعداد استفاده : 141
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60614
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء الشیخ زکریا 2-6-2012            تعداد استفاده : 140
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60613
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه ابو بطه            تعداد استفاده : 144
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60612
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ربع العصر شبرا قبالة 18-2-2012            تعداد استفاده : 262
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60611
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام میت اشنا 9-10-2011            تعداد استفاده : 138
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60610
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام عزبة طرباى 1-6-2011            تعداد استفاده : 141
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60609
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام شبرابلوله            تعداد استفاده : 139
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60608
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام زوجه الحاج طه منتصر            تعداد استفاده : 159
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60607
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام زوجة الشیخ صابر الغلیمى            تعداد استفاده : 144
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60606
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام بلوس الهوى            تعداد استفاده : 147
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60605
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام المنصوره            تعداد استفاده : 143
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60604
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام السنبلاوین            تعداد استفاده : 132
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60603
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام الحبش            تعداد استفاده : 153
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60602
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام الحاج محمد الصبرى الشورى - القصار            تعداد استفاده : 140
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60601
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام الحاج طلعت دنیا البروج-القصار            تعداد استفاده : 133
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60600
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام الجعفریة 14-10-2012            تعداد استفاده : 147
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60599
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام ابو عبده            تعداد استفاده : 145
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60598
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام أبودنیا الحجرات -ق-القصار            تعداد استفاده : 146
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60597
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام أبو عماره مسهله الاحزاب-القصار            تعداد استفاده : 134
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60596
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
امسیة بنها            تعداد استفاده : 144
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60595
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور            تعداد استفاده : 148
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60594
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور عزبة عویس            تعداد استفاده : 92
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60593
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور باکستان 2009 - ج 2            تعداد استفاده : 94
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60592
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النور بنى عبید            تعداد استفاده : 97
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60591
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل والقصص طحا المرج 28-1-2012            تعداد استفاده : 100
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60590
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل سامول 27-9-2011            تعداد استفاده : 94
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60589
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل بکفر صقر 31 5 2011            تعداد استفاده : 93
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60588
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 3            تعداد استفاده : 83
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60587
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 1            تعداد استفاده : 91
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60586
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء-باکستان            تعداد استفاده : 95
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60585
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء والمائدة شنبارة 30-5-2012            تعداد استفاده : 87
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60584
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء المنشاه الکبرى            تعداد استفاده : 85
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60583
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 2            تعداد استفاده : 83
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60582
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل والاسراء عزاء والدة الشیخ محمود على            تعداد استفاده : 86
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60581
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم والقمر            تعداد استفاده : 96
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60580
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم والقمر الکرسه            تعداد استفاده : 101
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60579
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم والقمر الحاجه حفیظه            تعداد استفاده : 94
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60578
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبا-النازعات-الشرح ختام ابراهیم دنیا            تعداد استفاده : 90
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبا والنازعات عزاء الحاجه زینب الشرقاوی 5-9-2011            تعداد استفاده : 105
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبأ            تعداد استفاده : 93
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبأ والنازعات ختام الحبش            تعداد استفاده : 101
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبأ - النازعات - القصار            تعداد استفاده : 98
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائده میت حواى مارس 2008            تعداد استفاده : 91
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة            تعداد استفاده : 93
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف            تعداد استفاده : 91
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف والقصار باکستان مایو 2010            تعداد استفاده : 105
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف میت یزید            تعداد استفاده : 73
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف ختام تل القاضی شرقیة            تعداد استفاده : 60
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف المنشیة الکبرى 29 -11-2011            تعداد استفاده : 78
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 9-3-2012            تعداد استفاده : 74
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 1            تعداد استفاده : 73
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 1997            تعداد استفاده : 61
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القیامة والقصار            تعداد استفاده : 80
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص کفر دمنهور القدیم            تعداد استفاده : 72
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص أبودنیا            تعداد استفاده : 78
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان            تعداد استفاده : 69
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان إیران            تعداد استفاده : 64
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 2-11-2011            تعداد استفاده : 77
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح            تعداد استفاده : 70
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح و الحاقه ش            تعداد استفاده : 67
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح الحجرات فى لیلة عزاء المستشار عادل فوزى الدیباوى بصفط زریق فى 25-9-2011            تعداد استفاده : 72
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العشاء لقمان عزاء 27-12-2010            تعداد استفاده : 66
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العراق 2011            تعداد استفاده : 63
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ محمد یحیى الشرقاوى عزاء والدة الحاج جمال ندا بطحا المرج 10-3-2010            تعداد استفاده : 79
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشوری والختام            تعداد استفاده : 62
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشوری من ابو مشهور منوفیه            تعداد استفاده : 80
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشورى القصار 2            تعداد استفاده : 70
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشرقاوى فى نواج            تعداد استفاده : 61
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزمر وغافر والقصار الختام            تعداد استفاده : 84
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزمر لبنان            تعداد استفاده : 72
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزخرف            تعداد استفاده : 96
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,023,850,918