خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : حمدی محمود الزامل

 حمدی محمود الزامل

حمدی محمود الزامل

   تعداد 598
یوسف منیة النصر            تعداد استفاده : 385
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60008
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف صـافور شرقیه            تعداد استفاده : 359
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60007
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 2            تعداد استفاده : 365
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60006
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف -منیة محلة دمنة            تعداد استفاده : 348
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60005
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والصافات            تعداد استفاده : 351
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60004
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس منیه محلة الدمنه -ابو حدید            تعداد استفاده : 374
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60003
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس الصافات            تعداد استفاده : 338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60002
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود من اذاعة ایران للقرآن الکریم من شهر جماد أول 1433هـ            تعداد استفاده : 345
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 60000
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود السنبلاوین 1            تعداد استفاده : 358
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59999
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 8            تعداد استفاده : 332
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59998
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 6            تعداد استفاده : 355
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59997
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 4            تعداد استفاده : 351
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59996
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 2            تعداد استفاده : 346
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59995
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 1            تعداد استفاده : 356
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59994
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه من منیة محلة دمنة            تعداد استفاده : 353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59993
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والاعلى            تعداد استفاده : 353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59992
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم سرادق عابدین            تعداد استفاده : 355
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59991
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم اذاعة            تعداد استفاده : 343
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59990
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 6            تعداد استفاده : 356
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59989
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 4            تعداد استفاده : 354
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59988
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 2            تعداد استفاده : 358
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59987
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد            تعداد استفاده : 394
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59986
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور سرادق عابدین            تعداد استفاده : 299
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59983
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 3            تعداد استفاده : 266
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59982
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والذاریات 3            تعداد استفاده : 290
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59980
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق 2            تعداد استفاده : 164
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59978
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت30-47 و القصار النسخة            تعداد استفاده : 183
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59977
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت وقصار السور فرآن السهره من اذاعة القرآن الکریم 30-10-2012            تعداد استفاده : 171
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59976
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت وقصار السور إذآعة القرأن الکریم بالقآهرة 9-8-2012            تعداد استفاده : 162
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59975
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت من سلامون القماش بالمنصورة            تعداد استفاده : 166
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59974
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت العلق            تعداد استفاده : 164
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59973
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر مأتم 1982            تعداد استفاده : 158
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59972
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر 2            تعداد استفاده : 164
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59971
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر (من أول السورة) سرادق قصر عابدین 1978            تعداد استفاده : 156
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59970
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر 2            تعداد استفاده : 168
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59969
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه وقصار            تعداد استفاده : 173
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59968
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه من السنبلاوین            تعداد استفاده : 156
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59967
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 3            تعداد استفاده : 145
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59966
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه 1            تعداد استفاده : 152
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59965
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ص من الاداعة القرآن الکریم            تعداد استفاده : 200
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 38 - ص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59964
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ص تسجیل اذاعى            تعداد استفاده : 199
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 38 - ص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59963
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حلقة خاصة عن الشیخ حمدی الزامل            تعداد استفاده : 169
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59962
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اول لقمان السماره حفله            تعداد استفاده : 146
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59961
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة والحدید بلقاس            تعداد استفاده : 156
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59960
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة والحدید 4            تعداد استفاده : 135
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59959
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة والحدید 2            تعداد استفاده : 144
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59958
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة منیة محلة دمنة            تعداد استفاده : 138
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59957
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة صافور- شرقیة            تعداد استفاده : 144
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59956
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة الحدید 3            تعداد استفاده : 134
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59955
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة الحدید 1            تعداد استفاده : 143
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59954
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة 3            تعداد استفاده : 104
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59953
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة 2            تعداد استفاده : 107
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59952
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الواقعة - مسجد الحسین            تعداد استفاده : 104
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59951
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل والنصر- الحسین1980            تعداد استفاده : 107
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59950
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل عبس            تعداد استفاده : 100
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59949
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل 2            تعداد استفاده : 101
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59948
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء والحشر من محلة زیاد الغربیة 1980            تعداد استفاده : 112
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59947
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء و النور            تعداد استفاده : 107
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59946
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء المواریث            تعداد استفاده : 98
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59945
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء الحشر الملک والقلم الفاتحة الجزء الاول            تعداد استفاده : 108
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59944
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء اذاعة            تعداد استفاده : 97
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59943
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 3            تعداد استفاده : 97
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59942
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء 1            تعداد استفاده : 100
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59941
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النحل اذاعة            تعداد استفاده : 97
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59940
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم والقمر الجزیرة دکرنس الدقهلیة            تعداد استفاده : 105
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59939
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم والقمر 3            تعداد استفاده : 92
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59938
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم والقمر 1            تعداد استفاده : 101
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59937
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم 3            تعداد استفاده : 103
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59936
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم 1970            تعداد استفاده : 119
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59935
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النباء والنازعات والطارق والفجر            تعداد استفاده : 105
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59934
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبأ            تعداد استفاده : 86
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59933
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النبأ النازعات 1            تعداد استفاده : 100
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59932
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المزمل المدثر            تعداد استفاده : 103
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59931
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المدثر القیامة            تعداد استفاده : 105
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 74 - مدثر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59930
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة منیة محلة دمنة            تعداد استفاده : 88
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59929
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 3            تعداد استفاده : 69
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59928
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المائدة 2            تعداد استفاده : 84
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59927
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون والواقعه منیه محله دمنه            تعداد استفاده : 85
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59926
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون والواقعة 1            تعداد استفاده : 85
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59925
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
المؤمنون الحاقة 2            تعداد استفاده : 84
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59924
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف و قصار السور            تعداد استفاده : 71
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59923
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف کفر الباز-الدقهلیة            تعداد استفاده : 72
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59922
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 5            تعداد استفاده : 68
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59921
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 3            تعداد استفاده : 72
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59920
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الکهف 1            تعداد استفاده : 84
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59919
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القیامة والنازعات            تعداد استفاده : 85
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59918
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر والرحمن والضحى والشرح.انا کل شىء خلقناه بقدرمسجد سیدى مصباح المغازى بلقاس            تعداد استفاده : 86
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59917
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر والرحمن شربین            تعداد استفاده : 77
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59916
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر والرحمن 3            تعداد استفاده : 73
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59915
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر والرحمن 1            تعداد استفاده : 81
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59914
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القلم والحاقة            تعداد استفاده : 90
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 68 - قلم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59913
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص والعنکبوت 3            تعداد استفاده : 85
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59912
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص والعنکبوت 1            تعداد استفاده : 86
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59911
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص محلة زیاد            تعداد استفاده : 71
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59910
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القصص 1            تعداد استفاده : 72
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59909
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان والشعراء من نوسا            تعداد استفاده : 69
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59908
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان الشعراء            تعداد استفاده : 78
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59907
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 4            تعداد استفاده : 63
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59906
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 2            تعداد استفاده : 64
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59905
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفجر والعلق            تعداد استفاده : 71
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 59904
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,566,294