خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : محمد خضر أحمد مصطفى

 محمد خضر أحمد مصطفى

محمد خضر أحمد مصطفى

   تعداد 84
یوسف            تعداد استفاده : 403
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس وقصار خضر            تعداد استفاده : 383
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود            تعداد استفاده : 369
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم و طة 2            تعداد استفاده : 348
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد ابو السعود            تعداد استفاده : 332
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عم فتحى            تعداد استفاده : 367
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عصریة کلیلة            تعداد استفاده : 316
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورةالرعد الوجه الثانى            تعداد استفاده : 342
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ربع العصر            تعداد استفاده : 436
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
راتعة الزمر للشیخ خضر احمد مصطفى            تعداد استفاده : 335
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خضر احمد مصطفى عزاء الشیخ صبحى النحراوى 2            تعداد استفاده : 342
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خضر - یوسف            تعداد استفاده : 360
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام کلیلة            تعداد استفاده : 333
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول النساء            تعداد استفاده : 337
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الوجه الأول سورة مزیم            تعداد استفاده : 335
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل            تعداد استفاده : 332
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم وقصار السور            تعداد استفاده : 332
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجــــــــــــــم خضر            تعداد استفاده : 336
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القیامة            تعداد استفاده : 338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القمر            تعداد استفاده : 309
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 42            تعداد استفاده : 329
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح وقصار السور من منیة بنی منصور_ إیتای البرود            تعداد استفاده : 353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح =الشیخ خضرأحمد مصطفى            تعداد استفاده : 322
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العلق و التکاثر و الفاتحة            تعداد استفاده : 373
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ_خضر            تعداد استفاده : 358
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ خضر وقمة الخشوع والابداع فى سورة الاحزاب            تعداد استفاده : 165
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ خضر عصرا            تعداد استفاده : 180
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ خضر أحمد مصطفى وتلاوة من قصار السور.            تعداد استفاده : 188
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ خضر أحمد مصطفى وتلاوة من سورة القمر یوم 26-4-09            تعداد استفاده : 188
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ _خضر            تعداد استفاده : 184
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشعراء            تعداد استفاده : 160
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزخرف وقصار            تعداد استفاده : 182
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزخرف والدخـــان - خضـــــــــر            تعداد استفاده : 186
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التوبة            تعداد استفاده : 175
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الانفال            تعداد استفاده : 185
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 8 - انفال
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الإنســــــــــــــــان            تعداد استفاده : 186
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الاسراء            تعداد استفاده : 191
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الأحقــــــــــاف خضر            تعداد استفاده : 193
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ال عمران خضر            تعداد استفاده : 191
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر مریم وأول طــــه            تعداد استفاده : 174
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آخر الإسراء            تعداد استفاده : 187
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
االعنکبوت والروم خضر            تعداد استفاده : 180
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 29 - عنکبوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1            تعداد استفاده : 163
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والصافات خضر            تعداد استفاده : 183
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه2            تعداد استفاده : 183
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
محمد امام غریب            تعداد استفاده : 179
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
غافر            تعداد استفاده : 189
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عصریة            تعداد استفاده : 163
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
عزاء والد الشیخ طه النعمانی بالفیوم 19-9-2011            تعداد استفاده : 186
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سورةالرعد الوجه الأول            تعداد استفاده : 190
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 13 - رعد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ربع العشاء والختام عزاء الحاج محمود ابو لیله            تعداد استفاده : 94
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خضر قسار السور            تعداد استفاده : 98
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خضر احمد مصطفى عزاء الشیخ صبحى النحراوى 1            تعداد استفاده : 105
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خضر مریم            تعداد استفاده : 106
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام عم محمد            تعداد استفاده : 104
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الوجه الثانى سورةمریم            تعداد استفاده : 102
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النمل خضر            تعداد استفاده : 94
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النساء -عزاء المنیلاوى            تعداد استفاده : 103
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
النجم وقصار السور خضر            تعداد استفاده : 104
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القیامه وقصار السور            تعداد استفاده : 108
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57477
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
القیامة والفاتحة            تعداد استفاده : 102
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفرقان 47            تعداد استفاده : 104
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح            تعداد استفاده : 108
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الفتح وقصار السور من منیة بنی منصور_ إیتای البرود _البحیرة            تعداد استفاده : 106
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57473
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
العنکبوت خضر            تعداد استفاده : 110
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 29 - عنکبوت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57472
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الصافات            تعداد استفاده : 104
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 37 - صافات
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57471
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ خضر یبدع فی منیة بنی منصور إیتای البارود سورة الأحزاب            تعداد استفاده : 94
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ خضر وآخر الأحقاف من مکتبة عاشق الدیری            تعداد استفاده : 104
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ خضر ربع العشاء            تعداد استفاده : 103
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ خضر أحمد مصطفى وتلاوة من سورة مریم            تعداد استفاده : 95
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیخ خضر احمد مصطفى النباء والنازعات            تعداد استفاده : 108
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الشیح خضر سورة الواقعة والحدید            تعداد استفاده : 107
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزمر            تعداد استفاده : 113
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57464
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الزخرف والدخان والعلق الشیخ خضر احمد مصطفى            تعداد استفاده : 104
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الحاقة وإقرأ            تعداد استفاده : 122
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
التکویر            تعداد استفاده : 179
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الأنعام_=الشیخ_خضر_أحمد_مصطفى            تعداد استفاده : 93
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57460
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الأنبیاء            تعداد استفاده : 99
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الإسراء - الکوم الاخضر 18 رمضان 2008            تعداد استفاده : 90
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
الأحزاب            تعداد استفاده : 78
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57457
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
آل عمران            تعداد استفاده : 84
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اخر الکهف            تعداد استفاده : 95
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
إبراهیم            تعداد استفاده : 102
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57454
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
2-mp3            تعداد استفاده : 84
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 57453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,558,243