خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ السعید عبد الصمد الزناتى

شیخ السعید عبد الصمد الزناتى

شیخ السعید عبد الصمد الزناتى

   تعداد 211
یوسف جمیله جدا292
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نـوح304
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوح والغاشیه بأبو کبیر ختام ممتاز305
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوح والعلق بالزقازیق 1988 ختام رائع279
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوح تسجیل إذعی رائع235
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم225
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم من سرادق عابدین بالقاهرة عام 1986209
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57446
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور من عزاء احد القراء217
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57445
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور بالقیطون جمیله جدا213
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 5214
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 3216
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57442
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور 1206
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57441
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت والضحى والشرح 1975 مکرره جوده افضل222
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت بغزاله 1975218
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فصلت 1989جمیله جدا222
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57438
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر مجهولة المکان ممتازة224
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57437
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر ببنا یوس 1985219
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طه227
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول یوسف بمیت الفرماوى 1989 ممتازة211
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57433
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول یوسف بغزاله نادره روعه207
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57432
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول مریم من میت ناجى 1989 ممتازة213
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول مریم تسجیل شرکه209
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول مریم بالقاهرة 1980 ممتازة209
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
أول فاطر فی وفاة ابو العزم نادرة212
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 57428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,963,154