خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : شیخ صالح العلیمی

شیخ صالح العلیمی

شیخ صالح العلیمی

   تعداد 300
یونس-هود-30-5-2004-سندسیس-عصر264
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56827
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف211
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56826
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف - کفر الشیخ222
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56825
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس وآیة لهم الأرض المیتة أحییناها212
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56824
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس ربع العشاء عزاء مهندس أحمد بدوی218
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56823
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود ویوسف208
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56822
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود والقصار الجرایدة 2-6-2007211
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56821
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود من سندسیس209
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56820
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود - سندسیس - غربیة - فى 22- 6-2007207
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56819
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه205
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56818
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه من نمرة البصل 7-2-2006225
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56817
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم صالح221
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56816
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان-المعتمدیة223
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56815
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان 6-8-2005 سندسیس229
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56814
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان 1214
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56813
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصارالسور-30-1-2007-سندسیس208
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56812
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ق والقصار من قریة الماریه مرکز بیلا224
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56811
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
فاطر أول السورة216
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56810
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
طــه - سندسیس 2222
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56809
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
صالح العلیمی 11 دقیقة روعة200
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56808
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام عزاء زیدان 24-2-89218
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56807
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
ختام الواقعة والحدید227
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56806
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
خاتمة نفس عزاء الإسراء القصار 9-11-2000230
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56805
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اول یوسف 1210
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56804
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
اول الاعراف215
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 7 - اعراف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 56803
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,590,016