خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد عباس امام جمعه

استاد عباس امام جمعه

استاد عباس امام جمعه

   تعداد 38
تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 18-23            تعداد استفاده : 985
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:59
مدت : 05:59
کد: 89040
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه انبیاء آیات 108-آخر و تین            تعداد استفاده : 933
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 06:18
مدت : 06:18
کد: 89039
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره نحل 30-34            تعداد استفاده : 919
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 4:49
مدت : 4:49
کد: 89038
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه فتح آیات 28-29            تعداد استفاده : 829
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:38
مدت : 05:38
کد: 89037
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مومنون 51 تا 69            تعداد استفاده : 353
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه صافات 75 تا 113            تعداد استفاده : 356
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 37 - صافات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره 94 تا 101            تعداد استفاده : 381
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه هود 110            تعداد استفاده : 360
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7224
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مائده 82 تا 120            تعداد استفاده : 341
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مومنون 7 تا 51            تعداد استفاده : 352
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه قاف 31            تعداد استفاده : 327
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7221
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه سجده 1 تا 11            تعداد استفاده : 340
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 32 - سجده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7220
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه ذاریات 1 تا 23            تعداد استفاده : 359
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7219
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه حج 65 تا 76            تعداد استفاده : 346
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7218
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره 214 تا 216            تعداد استفاده : 383
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7217
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه انعام 154 تا 157            تعداد استفاده : 329
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 6 - انعام
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7216
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 77 تا 84            تعداد استفاده : 328
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7215
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مائده 57 تا 62            تعداد استفاده : 366
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7214
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مائده 51 تا 56            تعداد استفاده : 379
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 5 - مائده
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7213
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه قصص 68 تا 73            تعداد استفاده : 342
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7212
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه حج 38 تا 41            تعداد استفاده : 312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7211
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه اسراء 77 تا 84            تعداد استفاده : 325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7210
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احزاب 57 تا 62            تعداد استفاده : 321
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7209
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه حج 38 تا 41            تعداد استفاده : 360
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7208
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه بقره 87 تا 95            تعداد استفاده : 407
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7207
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه احقاف 1 تا 10            تعداد استفاده : 186
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7206
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه انفال 22 تا 40            تعداد استفاده : 216
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 8 - انفال
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7205
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نجم 1 تا 25            تعداد استفاده : 195
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7204
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نور 41 تا 46            تعداد استفاده : 181
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7203
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه روم 17 تا 27            تعداد استفاده : 191
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 30 - روم
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7202
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه زمر 41 تا 46            تعداد استفاده : 190
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7201
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نور 35 تا 40            تعداد استفاده : 185
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7200
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مومنون 93            تعداد استفاده : 217
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7199
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه واقعه 27 تا 74            تعداد استفاده : 219
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7198
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه انفال 22 تا 40            تعداد استفاده : 222
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 8 - انفال
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7197
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه زمر 1 تا 5            تعداد استفاده : 196
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7196
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه نور 35 تا 40            تعداد استفاده : 273
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7195
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
سوره مبارکه مومنون 93 تا 118            تعداد استفاده : 299
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
سایت : شهید آوینی
مدت :
کد: 7194
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,051,208,999