خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- صاحب اثر : استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

   تعداد 3347
تلاوت مجلسی سوره مبارکه انفال            تعداد استفاده : 1554
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 8 - انفال
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:58
مدت : 04:58
کد: 89053
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه زمر آیات 65-68            تعداد استفاده : 1325
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:29
مدت : 05:29
کد: 89052
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره های مبارکه ضحی و انشراح            تعداد استفاده : 1311
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:58
مدت : 05:58
کد: 89051
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه انفال آیات 10-13            تعداد استفاده : 1283
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 8 - انفال
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:45
مدت : 05:45
کد: 89050
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه ابراهیم علیه السلام            تعداد استفاده : 1337
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 14 - ابراهیم
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 25:00
مدت : 25:00
کد: 89049
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 185-186            تعداد استفاده : 1295
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 05:22
مدت : 05:22
کد: 89048
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه بقره آیات 197-199            تعداد استفاده : 1248
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:46
مدت : 04:46
کد: 89047
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه ضحی            تعداد استفاده : 1306
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 02:02
مدت : 02:02
کد: 89046
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
تلاوت مجلسی سوره مبارکه فرقان آیات 61-66            تعداد استفاده : 1324
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : فیلم
سایت : راسخون
مدت : 04:55
مدت : 04:55
کد: 89045
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس53-70            تعداد استفاده : 6299
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس38-54            تعداد استفاده : 3960
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس26-39            تعداد استفاده : 2519
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس            تعداد استفاده : 2114
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس هود (2)            تعداد استفاده : 1972
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 34 - 104 (2)            تعداد استفاده : 1827
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 2 (2)            تعداد استفاده : 1618
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 105 - هود 64            تعداد استفاده : 1538
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 1            تعداد استفاده : 1524
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس 1 - 20 (2)            تعداد استفاده : 1479
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف69-80            تعداد استفاده : 1567
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف57-69            تعداد استفاده : 1479
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف3            تعداد استفاده : 1404
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف2 عبدالباسط            تعداد استفاده : 1421
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف1            تعداد استفاده : 1386
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف            تعداد استفاده : 1277
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف نادرة            تعداد استفاده : 1042
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من مصر 1968            تعداد استفاده : 1040
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من الاموی عام 1955 عبدالباسط            تعداد استفاده : 1062
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من 1 الى 27            تعداد استفاده : 969
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف تلاوة بنقاوة رهیبة            تعداد استفاده : 968
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف تلاوة اخرى غیر معروفة المکان            تعداد استفاده : 948
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف الرعد            تعداد استفاده : 938
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف التلاوة الاصلیة الکاملة حلب            تعداد استفاده : 938
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 9 (2)            تعداد استفاده : 896
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 77 - 103 (2)            تعداد استفاده : 841
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 7 - 64            تعداد استفاده : 864
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 7 - 38            تعداد استفاده : 840
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 65 - الرعد 14 (2)            تعداد استفاده : 872
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 53- 80 (2)            تعداد استفاده : 839
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 4 (2)            تعداد استفاده : 806
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 30 - 53 (2)            تعداد استفاده : 816
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 2 (7)            تعداد استفاده : 775
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1968 عبدالباسط            تعداد استفاده : 771
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1 (3)            تعداد استفاده : 719
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف - تلاوة 5 - الکویت            تعداد استفاده : 736
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف - المسجد الاموی (2)            تعداد استفاده : 747
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف (2)            تعداد استفاده : 711
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس-السعودیة            تعداد استفاده : 779
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والصافات (2)            تعداد استفاده : 709
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والشورى (2)            تعداد استفاده : 577
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس الصافات            تعداد استفاده : 647
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 45-54            تعداد استفاده : 654
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 3            تعداد استفاده : 633
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 28 - 79 (2)            تعداد استفاده : 589
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود96-112 (2)            تعداد استفاده : 600
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود84-95 (2)            تعداد استفاده : 570
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود-الحسین            تعداد استفاده : 561
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود یوسف            تعداد استفاده : 569
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود یوسف 1            تعداد استفاده : 564
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود والقیامة - مسجد الصالحین القاهرة مصر 1978(جودة افضل)            تعداد استفاده : 624
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود والقیامة            تعداد استفاده : 537
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود الکویت            تعداد استفاده : 522
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79476
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود القیامة 2            تعداد استفاده : 548
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79475
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود القیامة (2)            تعداد استفاده : 537
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79474
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 7            تعداد استفاده : 541
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79470
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 61- یوسف 6 (2)            تعداد استفاده : 505
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79469
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 6 - 26            تعداد استفاده : 521
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79468
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 5            تعداد استفاده : 487
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79467
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 4            تعداد استفاده : 505
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79466
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 36 - 45            تعداد استفاده : 479
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79465
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 2            تعداد استفاده : 490
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79463
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 2 (5)            تعداد استفاده : 491
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79462
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود 2 (3)            تعداد استفاده : 457
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79461
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود - یوسف 2            تعداد استفاده : 486
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79459
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود - یوسف 1 (2)            تعداد استفاده : 361
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79458
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود (9)            تعداد استفاده : 403
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79456
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود (7)            تعداد استفاده : 407
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79455
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود (3)            تعداد استفاده : 412
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79453
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود ( 35 - 49 ) والإنفطار - الکویت            تعداد استفاده : 418
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79452
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نور الانفطار الاقصى            تعداد استفاده : 441
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79451
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نوح والجن (2)            تعداد استفاده : 716
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79450
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
نادرة جدیدة للحنجرة الذهبیة-یوسف والتکویر من المحلة الکبری -حصری ولأول مرة            تعداد استفاده : 523
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79449
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من سورتی القصص والحاقة (2)            تعداد استفاده : 443
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79448
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
من سورة یونس (2)            تعداد استفاده : 418
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79447
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقطع قمة فى الروعة شاهد قوة الحنجرة الذهبیة            تعداد استفاده : 439
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79444
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مقاطع            تعداد استفاده : 421
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79443
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم ورش            تعداد استفاده : 456
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79440
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والطارق            تعداد استفاده : 467
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79439
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والتکویر[1].lite            تعداد استفاده : 484
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79436
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والتکویر والقدر - الحسین مصر 1962            تعداد استفاده : 464
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79435
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والتکویر والقدر - الحسین مصر 1962(جودة افضل)            تعداد استفاده : 455
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79434
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والتکویر - الاموی سوریا 1958            تعداد استفاده : 456
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79431
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم والتکویر (3)            تعداد استفاده : 446
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79430
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم و الطارق أبو ظبی 1980            تعداد استفاده : 399
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79429
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم من 2 الى 26 والتکویر            تعداد استفاده : 408
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79428
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم النبا الواقعه (2)            تعداد استفاده : 419
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79426
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم النبا الطارق (2)            تعداد استفاده : 407
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79425
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم المغرب1963            تعداد استفاده : 432
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79424
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم التکویر            تعداد استفاده : 422
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79423
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم التکویر القدر 2 (2)            تعداد استفاده : 308
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
مدت :
کد: 79422
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,012,651,925