خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمود علی البنا

استاد محمود علی البنا

استاد محمود علی البنا

   تعداد 387
24-الأحزاب 40-48 والحاقة 1441
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79949
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یونس 90--هود 8375
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79948
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 101-111 والرعد 1-18338
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79947
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 80-101304
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79946
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 78-101 مختلف314
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79945
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 78 - 101 بالکویت312
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79944
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 50-93298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79943
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 30-50289
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79942
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 7-35310
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79941
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس والنازعات عزاء بقریة دکما319
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79940
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس 69-83 والنازعات 27-46 وقصار316
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79939
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 108--یوسف 18302
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79938
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 69-93298
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79937
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 41-83316
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79936
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم ذکرى الشیخ سلام310
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79935
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 65-67289
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79934
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 40-67291
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79933
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 40-67 حفلة293
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79932
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 19-29282
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79931
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 5-36281
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79930
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 1-35297
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79929
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ما تیسر من سورة ق تسجیل خارجی287
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79928
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لأحزاب 39 50 والنازعات 27-33313
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79927
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قصار السور 3306
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79926
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قصار السور 1302
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 79925
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,881,675,781