خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمود خلیل الحصری

استاد محمود خلیل الحصری

استاد محمود خلیل الحصری

   تعداد 292
یوسف 53-1011072
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60321
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس69-76919
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60320
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس816
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60319
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
یس 28-83 الصافات 1-21822
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60318
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود830
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60317
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
هود 1-34835
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60316
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
مریم 41-98 العراق799
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60315
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
محمد802
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60314
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
لقمان 22-34768
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60313
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ق770
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60312
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فصلت 47-54 الشورى 1-26760
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60311
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فصلت 9 - 42720
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60310
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
فاطر 15-45 یس 1-11745
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60309
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
غافر23-27780
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60308
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
غافر 66 - 85 فصلت 1 - 21764
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60307
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
غافر 7-20759
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60306
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
غافر 1-22745
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60305
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
طه 131-135748
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60304
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
طه 55-104757
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60303
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
طه 1-73720
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60302
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
ص 26-44730
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 38 - ص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60301
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
سبا 43-45788
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 34 - سباء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60300
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الواقعة749
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60299
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
الواقعة 75-96 الحدید 1-24742
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60298
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    
النور 56-63699
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60297
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,929,556,342