خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمود خلیل الحصری

استاد محمود خلیل الحصری

استاد محمود خلیل الحصری

   تعداد 292
یوسف 53-101868
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60321
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس69-76731
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60320
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس636
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60319
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس 28-83 الصافات 1-21629
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60318
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود639
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60317
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 1-34648
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60316
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 41-98 العراق613
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60315
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
محمد617
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60314
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
لقمان 22-34592
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60313
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ق577
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60312
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
فصلت 47-54 الشورى 1-26586
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60311
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
فصلت 9 - 42560
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60310
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
فاطر 15-45 یس 1-11579
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60309
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
غافر23-27605
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60308
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
غافر 66 - 85 فصلت 1 - 21587
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60307
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
غافر 7-20582
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60306
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
غافر 1-22582
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60305
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
طه 131-135592
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60304
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
طه 55-104583
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60303
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
طه 1-73568
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60302
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ص 26-44580
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 38 - ص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60301
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
سبا 43-45619
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 34 - سباء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60300
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الواقعة595
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60299
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الواقعة 75-96 الحدید 1-24580
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60298
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
النور 56-63541
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 60297
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,881,383,299