خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

   تعداد 240
طه اذاعة سوریا643
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80705
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
القصص اذاعة سوریا624
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80704
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
البقرة اذاعة سوریا521
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80703
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ال عمران اذاعة سوریا525
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80702
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 90 - 101514
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80701
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 78 - 89515
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80700
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 30 - 46521
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80699
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 1 - 10493
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80698
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس 33 - 50491
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80697
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 41 - 49488
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80696
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 36 - 49469
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80695
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 108 - 123481
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80694
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم استدیو498
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80693
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 3483
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80692
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 10-26 بغداد 1952506
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80691
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 1-36512
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80690
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم - طه469
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80689
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
محمد- بغداد476
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80688
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قصار السور ماتم477
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80687
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ق - الذاریات - الرحمن - الفجر482
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80686
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
طه 111- 135 استدیو517
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80685
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
طه - اذاعة سوریا477
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80684
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
النور 43 - 52474
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80683
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
النساء استدیو482
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80682
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
النساء 77 - 82464
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80681
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,863,120,347