خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

استاد ابوالعینین شعیشع

   تعداد 240
طه اذاعة سوریا780
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80705
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
القصص اذاعة سوریا743
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80704
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
البقرة اذاعة سوریا643
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 2 - بقره
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80703
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ال عمران اذاعة سوریا639
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 3 - آل عمران
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80702
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 90 - 101654
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80701
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 78 - 89638
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80700
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 30 - 46658
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80699
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یوسف 1 - 10622
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80698
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
یس 33 - 50609
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80697
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 41 - 49613
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80696
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 36 - 49590
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80695
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
هود 108 - 123603
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80694
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم استدیو627
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80693
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 3616
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80692
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 10-26 بغداد 1952627
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80691
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم 1-36643
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80690
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
مریم - طه592
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80689
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
محمد- بغداد609
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80688
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
قصار السور ماتم603
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80687
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
ق - الذاریات - الرحمن - الفجر594
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80686
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
طه 111- 135 استدیو655
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80685
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
طه - اذاعة سوریا591
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80684
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
النور 43 - 52590
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80683
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
النساء استدیو606
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80682
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
النساء 77 - 82596
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 4 - نساء
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 80681
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,897,952,236