خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد سید سعید

استاد سید سعید

استاد سید سعید

   تعداد 433
یوسف وق میت طاهر347
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71106
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف واخر الحشر والقصار سجلت فى السفیه 28-12-2005300
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71105
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف و الحج والنازعات و الفجر والتکاثر290
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71104
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف میت طاهر 2002256
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71103
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من العزاء بعزبة الامام المحمودیه 12-7-2006256
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71102
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف قریة مضطفى 19-12-2010231
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71101
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف سعود شرقیة237
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71100
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف المنصورة 5-5-2012235
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71099
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف الدودانى 11-7-2006228
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71098
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 4 الجوابر245
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71097
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 29-11-2009230
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71096
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 2233
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71095
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1988233
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71094
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 1-34238
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71093
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف - الریاض241
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71092
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسـف 1 الجوابر235
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71091
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والمزمل260
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71090
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس الفجر نبروه 28-3-2004230
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71089
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 29-1-2008233
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71088
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس 1251
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71087
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
میتم والدة الطنطاوى230
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71086
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
منیة النصر 9-1-2012284
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71085
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مغرب قصاصین الازهار 25-6-2011230
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71084
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم و الفجر و قصار السور230
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71083
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم 1-44242
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 71082
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,826,980,651