خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

استاد محمد عبدالعزیزحصان

   تعداد 921
یوسف مسجد السید البدوی فی سنه 1978860
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65143
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحجر والنحل 1797
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65142
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحجر النحل النسان724
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65141
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحج فى 27 رمضان من المنصوره706
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65140
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحج عشر707
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65139
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحج اداء ممیز ورائع658
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65138
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحج 7653
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65137
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحج 5666
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65136
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحج 3667
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65135
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحج 1671
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65134
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحاقة 3663
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65133
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الحاقة 1652
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65132
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الجن والمزمل 3670
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65131
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الجن والمزمل 1640
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65130
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الجن و المزمل المحلة685
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65129
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الجن 3647
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65128
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
الجن 1650
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65127
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التوبه والحاقه کفر الزیات642
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65126
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التوبه فجر جمیل من الحسین611
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65125
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التوبه ان الله اشترى653
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65124
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التوبه المحله636
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65123
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التوبة وسجلت بمسجد الإمام الحسین بالقاهرة فى فترة السبعینیات647
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65122
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التوبة فجر مع الشیخ عمران675
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65121
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التوبة سنة 1979642
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65120
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0
التوبة المنصورة 1975622
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 9 - توبه
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 65119
اعلام خرابي لينکگلچينخوشم آمد    0

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,881,638,566