خدمات تلفن همراه

گنجینه معنوی تبیان شامل مراثی ، مدایح ، مناجات ، ادعیه ، اذان ، ترتیل ، تلاوت ، سخنرانی ، کلیپهای انتظار و دروس حوزوی ،- صاحب اثر : استاد علی حسن سویسی

استاد علی حسن سویسی

استاد علی حسن سویسی

   تعداد 605
یونس وهود میت هاشم 3-6-2006335
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61246
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یونس أبو صیر سمنود 17-8-2012301
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 10 - یونس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61245
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف2 الشوبک دیرب 16-2-2008303
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61244
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف2 المهدیة 16-5-2012277
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61243
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف271
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61242
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف میت هاشم 15-8-2009258
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61241
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف من بیلا 10 - 1 - 2009254
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61240
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف بأبوصیر مرکز سمنود الغربیه262
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61239
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف اتمیدة میت غمر 25-12-2008252
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61238
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف ابو صیر سمنود 11-1-2012260
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61237
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یوسف 17-7-2011269
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 12 - یوسف
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61236
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
یس والصافات والقصار السنبلاوین 2010272
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61235
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود بشلا میت غمر 10-2-2008274
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61234
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود الزقازیق کفر عبدالعزیز 12-4-2011259
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61233
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
هود البلامون - السنبلاوین 14-7-2012258
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 11 - هود
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61232
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم وطه المحمدیه266
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61231
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم نجیر260
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61230
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم قریة الریاض مرکز الزقازیق 10-12-2009259
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61229
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم شبرا ملس251
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61228
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مریم الرحمانیة 13-3-2007259
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61227
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مر یم اکراش245
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61226
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
مدینة مسلتان الباکستانیة258
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61225
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
لقمان والحاقة270
تلاوت
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61223
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
قصار السور270
تلاوت
زبان : عربی
نوع فایل : صوت
سایت : الکعبه
زمان :
کد: 61222
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر

دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 1,839,185,854