خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- سایت : mp3quran.net

سایت : mp3quran.net
   تعداد 3078
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ناس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1491
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 114 - ناس
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18745
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره فلق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1465
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 113 - فلق
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18744
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره اخلاص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1456
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 112 - اخلاص
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18743
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تبت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1400
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 111 - تبت
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18742
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره نصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1443
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 110 - نصر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18741
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره کافرون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1433
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 109 - کافرون
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18740
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره کوثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1427
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 108 - کوثر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18739
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ماعون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1386
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 107 - ماعون
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18738
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره قریش - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1413
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 106 - قریش
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18737
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره فیل - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1397
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 105 - فیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18736
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره همزه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1297
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 104 - همزه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18735
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره عصر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1338
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 103 - عصر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18734
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تکاثر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1365
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 102 - تکاثر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18733
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره قارعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1324
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 101 - قارعه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18732
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره عادیات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1359
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 100 - عادیات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18731
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره زلزله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1340
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 99 - زلزله
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18730
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره بینه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1352
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 98 - بینه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18729
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره قدر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1282
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 97 - قدر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18728
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره علق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1262
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 96 - علق
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18727
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1283
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 95 - تین
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18726
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره شرح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1276
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 94 - شرح
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18725
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ضحی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1269
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 93 - ضحی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18724
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره لیل - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1303
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 92 - لیل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18723
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره شمس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1266
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 91 - شمس
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18722
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره بلد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 1271
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 90 - بلد
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18721
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره فجر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 781
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 89 - فجر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18720
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره غاشیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 829
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 88 - غاشیه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18719
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره اعلی - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 838
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 87 - اعلی
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18718
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره طارق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 833
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 86 - طارق
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18717
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره بروج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 806
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 85 - بروج
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18716
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره انشقاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 945
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 84 - انشقاق
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18715
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مطففین - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 773
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 83 - مطففین
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18714
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره انفطار - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 784
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 82 - انفطار
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18713
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تکویر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 793
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 81 - تکویر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18712
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره عبس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 812
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 80 - عبس
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18711
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره نازعات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 745
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 79 - نازعات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18710
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره نبأ - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 748
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 78 - نبأ
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18709
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مرسلات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 865
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 77 - مرسلات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18708
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره انسان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 875
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 76 - انسان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18707
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره قیامت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 769
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 75 - قیامت
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18706
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مدبر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 786
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 74 - مدثر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18705
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مزمل - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 750
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 73 - مزمل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18704
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره جن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 742
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 72 - جن
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18703
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره نوح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 734
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 71 - نوح
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18702
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره معارج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 865
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 70 - معارج
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18701
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره حاقه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 701
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 69 - حاقه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18700
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره قلم - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 714
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 68 - قلم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18699
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ملک - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 754
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 67 - ملک
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18698
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تحریم - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 689
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 66 - تحریم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18697
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره طلاق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 638
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 65 - طلاق
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18696
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره تفابن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 773
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 64 - تفابن
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18695
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره منافقون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 614
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 63 - منافقون
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18694
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره جمعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 763
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 62 - جمعه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18693
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره صف - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 583
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 61 - صف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18692
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ممتحنه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 763
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 60 - ممتحنه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18691
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره حشر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 584
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 59 - حشر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18690
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مجادله - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 614
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 58 - مجادله
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18689
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره حدید - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 606
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 57 - حدید
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18688
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره واقعه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 590
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 56 - واقعه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18687
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره الرحمن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 576
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 55 - الرحمن
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18686
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره قمر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 568
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 54 - قمر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18685
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره نجم - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 571
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 53 - نجم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18684
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره طور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 573
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 52 - طور
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18683
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ذاریات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 567
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 51 - ذاریات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18682
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ق - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 555
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 50 - ق
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18681
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره حجرات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 616
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 49 - حجرات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18680
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره فتح - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 568
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 48 - فتح
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18679
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره محمد - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 612
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 47 - محمد
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18678
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره احقاف - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 567
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 46 - احقاف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18677
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره جاثیه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 699
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 45 - جاثیه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18676
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره دخان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 583
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 44 - دخان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18675
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره زخرف - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 536
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 43 - زخرف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18674
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره شوری - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 538
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 42 - شوری
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18673
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره فصلت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 542
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 41 - فصلت
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18672
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مؤمن - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 470
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 40 - غافر - مؤمن
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18671
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره زمر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 507
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 39 - زمر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18670
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره ص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 524
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 38 - ص
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18669
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره صافات - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 501
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 37 - صافات
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18668
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره یس - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 452
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 36 - یس
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18667
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره فاطر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 513
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 35 - فاطر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18666
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره سباء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 596
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 34 - سباء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18665
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره احزاب - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 485
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 33 - احزاب
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18664
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره سجده - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 566
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 32 - سجده
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18663
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره لقمان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 506
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 31 - لقمان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18662
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره روم - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 509
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 30 - روم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18661
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره عنکبوت - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 481
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 29 - عنکبوت
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18660
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره قصص - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 498
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 28 - قصص
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18659
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره نمل - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 507
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 27 - نمل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18658
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره شعراء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 482
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 26 - شعراء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18657
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره فرقان - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 489
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 25 - فرقان
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18656
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره نور - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 479
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 24 - نور
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18655
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مؤمنون - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 491
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 23 - مؤمنون
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18654
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره حج - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 462
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 22 - حج
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18653
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره انبیاء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 469
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 21 - انبیاء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18652
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره طه - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 500
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 20 - طه
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18651
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره مریم - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 491
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 19 - مریم
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18650
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره کهف - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 449
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 18 - کهف
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18649
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره اسراء - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 461
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 17 - اسراء
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18648
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره نحل - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 430
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 16 - نحل
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18647
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
شیخ طارق عبدالغنی دعوبقرآن کریم سوره حجر - حفص از عاصم            تعداد استفاده : 366
ترتیل
اثر : شیخ طارق عبدالغنی دعوب
زبان : عربی
موضوع : 15 - حجر
نوع فایل : صوت
مدت :
کد: 18646
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,022,583,794