خدمات تلفن همراه

    گنجینه معنوی تبیان ،- سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن

سایت : مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن
   تعداد 2691
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیرابطه نماز و مهدویت            تعداد استفاده : 91
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110577
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتوصیه اسلام به فرزندآوری            تعداد استفاده : 81
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110576
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیفرهنگ جوانمردی در قرآن            تعداد استفاده : 76
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110575
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتوصیه اسلام به وقف (2)            تعداد استفاده : 69
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110574
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتوصیه اسلام به وقف (1)            تعداد استفاده : 78
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۴ دی ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110573
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتوصیه اسلام به وصیّت            تعداد استفاده : 78
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110572
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیپیروی از علم، ‌نه ظن و گمان            تعداد استفاده : 72
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110571
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیپیروی از علم، ‌نه ظن و گمان            تعداد استفاده : 79
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110570
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینقش لقمه حلال و حرام در زندگی(3)            تعداد استفاده : 69
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110569
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیعقل و وحی، در کنار یکدیگر            تعداد استفاده : 74
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۶ آذر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110568
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینقش لقمه حلال و حرام در زندگی(2)            تعداد استفاده : 73
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110567
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینقش لقمه‌ی حلال و حرام در زندگی (1)            تعداد استفاده : 74
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110566
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیدعا، بیانگر آسیب‌ها و چاره‌ها            تعداد استفاده : 75
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110565
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیحقوق حیوانات در اسلام            تعداد استفاده : 74
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۸ آبان ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110564
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیوظایف کارگزاران نظام اسلامی            تعداد استفاده : 69
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۱ آبان ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110563
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیماموریت‌های رسول خدا در قرآن کریم            تعداد استفاده : 74
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110562
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیچهل حدیث از معصومین علیهم‌السلام            تعداد استفاده : 72
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110561
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیفلسفه تکرار در آیات قرآن            تعداد استفاده : 74
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110560
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینگرانی‌های رسول خدا از امّت اسلام            تعداد استفاده : 68
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۳ مهر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110559
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیریزش‌ها و رویش‌ها در جامعه اسلامی            تعداد استفاده : 75
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110558
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیشرایط پذیرش صلح در قرآن            تعداد استفاده : 72
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110557
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیدفاع از کشور در برابر دشمن            تعداد استفاده : 68
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۱۳ شهریور ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110556
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیرفع مشکلات مردم، در هیأت‌های عزاداری            تعداد استفاده : 66
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110555
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیزیارت عاشورا، سلام به شهداء، لعن به ظالمان            تعداد استفاده : 66
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110554
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینشانه‌های ولایت در قرآن            تعداد استفاده : 74
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110553
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیعید غدیر، پذیرش ولایت معصومین علیهم السلام            تعداد استفاده : 58
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110552
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیعید قربان، رمز تسلیم در برابر خدا            تعداد استفاده : 52
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110551
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیآمادگی همه جانبه در برابر دشمن            تعداد استفاده : 60
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110550
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیقدرت، در سایه مقاومت            تعداد استفاده : 57
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110549
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینظارت مردم بر مسئولان            تعداد استفاده : 55
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : چهارشنبه 18 تیر 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110548
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینیاز جامعه به نظارت عمومی            تعداد استفاده : 58
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 12 تیر 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110547
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینظارت عمومی در جامعه            تعداد استفاده : 54
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : چهارشنبه 4 تیر 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110546
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیشناخت دشمن و برنامه‌های دشمن            تعداد استفاده : 54
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 29 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110545
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیامام خمینی، احیاگر قرآن در عصر حاضر            تعداد استفاده : 54
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 22 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110544
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیپانزده خرداد، آغازگرِ انقلاب اسلامی            تعداد استفاده : 55
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 15 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110543
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیآشنایی با تاریخ بزرگان و زیارت آنان            تعداد استفاده : 51
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 8 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110542
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیدوری از اسراف در مصرف            تعداد استفاده : 54
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : شنبه 3 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110541
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیشرایط کار و تولید در اسلام            تعداد استفاده : 50
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 1 خرداد 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110540
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیپیامدهای اسراف در جامعه            تعداد استفاده : 53
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : چهارشنبه 31 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110539
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیبهره‌گیری از نعمت‌های الهی            تعداد استفاده : 53
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : سه شنبه 30 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110538
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیفقر زدایی در اسلام            تعداد استفاده : 55
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : دوشنبه 29 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110537
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینیاز انسان‌ها به کار یکدیگر            تعداد استفاده : 52
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : یکشنبه 28 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110536
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیمحکم‌کاری در تولید            تعداد استفاده : 54
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : شنبه 27 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110535
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیامامت، عهد الهی            تعداد استفاده : 58
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 25 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110534
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیراه‌های رسیدن به فلاح و رستگاری            تعداد استفاده : 57
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110533
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیاخلاق تولید و فعالیت اقتصادی            تعداد استفاده : 50
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : سه شنبه 23 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110532
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیدرآمدهای حرام در اسلام            تعداد استفاده : 47
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : دوشنبه 22 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110531
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیارزش کار و کارگری در اسلام            تعداد استفاده : 50
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : یکشنبه 21 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110530
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیصلح امام حسن، مقدمه قیام امام حسین علیهماالسلام            تعداد استفاده : 44
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : شنبه 20 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110529
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیویژگی‌های ذوالقرنین در قرآن            تعداد استفاده : 37
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 18 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110528
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیکار و تولید با نگاه الهی            تعداد استفاده : 34
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : چهارشنبه 17 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110527
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیبرخورد اسلام با متخلفان اقتصادی            تعداد استفاده : 37
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : سه شنبه 16 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110526
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیضوابط مصرف مال در اسلام            تعداد استفاده : 37
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : دوشنبه 15 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110525
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیجایگاه عدالت در زندگی قرآنی            تعداد استفاده : 34
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : یکشنبه 14 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110524
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیفلسفه تفاوت رزق مردم            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : شنبه 13 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110523
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیدرآمد و مصرف براساس خیر            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 11 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110522
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینقش ثروت در طغیانگری            تعداد استفاده : 29
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110521
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیجایگاه دنیا در فرهنگ قرآن            تعداد استفاده : 34
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : سه شنبه 9 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110520
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیرزق مادی، رزق معنوی            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : دوشنبه 8 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110519
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینقش پیامبران در اصلاح امور اقتصادی            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : یکشنبه 7 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110518
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیجایگاه رزق حلال در اقتصاد اسلامی            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : شنبه 6 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110517
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیعقل و فطرت، ریشه ایمان به خدا            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 4 اردیبهشت 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110516
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیآرامش واقعی، در پرتو یاد خدا            تعداد استفاده : 34
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 28 فروردین 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110515
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینقش انتظار در زندگی منتظران            تعداد استفاده : 29
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 21 فروردین 1399
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110514
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیبرکات ایمان به خدا            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 22 اسفند 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110513
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیدلایل انحراف از فطرت الهی            تعداد استفاده : 29
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 15 اسفند 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110512
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیمعرفت امامان در زیارت جامعه            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 8 اسفند 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110511
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیانتخاب درست، وظیفه ملی و دینی            تعداد استفاده : 29
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 1 اسفند 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110510
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیهمسر فرعون، الگوی همه‌ی مؤمنان            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 24 بهمن 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110509
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیانقلاب اسلامی و مهدویت            تعداد استفاده : 26
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 17 بهمن 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110508
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتقلید درست و نادرست            تعداد استفاده : 28
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 10 بهمن 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110507
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیدلایل یکتایی خدا و جریان توحید در زندگی            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 3 بهمن 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110506
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیمحبوبیت مردان خدا            تعداد استفاده : 26
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 26 دی 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110505
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیحضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، الگوی امامان علیهم‌السلام            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 19 دی 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110504
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیقرآن، شفای بیماری های ظاهری و باطنی(2)            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 31 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110503
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیقرآن، شفای بیماری های ظاهری و باطنی(1)            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 24 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110502
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیآفات کارهای نیک            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : سه شنبه 15 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110501
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتداوم نیکی های رمضان در طول سال            تعداد استفاده : 29
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : دوشنبه 14 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110500
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیغرور،آفت علم و ثروت            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : یکشنبه 13 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110499
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیاستخاره با قرآن            تعداد استفاده : 35
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : شنبه 12 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110498
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیمحوریت قرآن در زندگی            تعداد استفاده : 37
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 10 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110497
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیعوامل دور شدن از راه خدا            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : چهارشنبه 9 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110496
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیمراتب اخلاص در نیت            تعداد استفاده : 35
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : سه شنبه 8 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110495
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیمظلومیت حضرت علی(علیه‌السلام)            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : دوشنبه 7 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110494
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیآداب دعا            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : یکشنبه 6 تیر 1395
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110493
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینشانه‌هاي بندگان خوب خدا(4)            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : شنبه 4 مرداد 1393
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110492
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیتفسير سوره عصر            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 2 مرداد 1393
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110491
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینشانه‌هاي بندگان خوب خدا(3)            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : چهارشنبه 1 مرداد 1393
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110490
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینشانه‌هاي بندگان خوب خدا(2)            تعداد استفاده : 38
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : سه شنبه 31 تیر 1393
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110489
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینشانه‌هاي بندگان الهي در قرآن            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : دوشنبه 30 تیر 1393
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110488
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیاحترام به مقدسات            تعداد استفاده : 29
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 12 دی 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110487
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیملاک‌های توحید در زندگی            تعداد استفاده : 37
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 5 دی 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110486
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیخداوند، پناهگاه انسان در زندگی            تعداد استفاده : 32
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 28 آذر 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110485
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیریشه ایمان به خدا            تعداد استفاده : 31
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 21 آذر 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110484
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیخطر کوچک شمردن گناه            تعداد استفاده : 34
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 14 آذر 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110483
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینشانه های توحید در زندگی            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 7 آذر 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110482
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیدلایل بی‌توجهی برخی از افراد به دین            تعداد استفاده : 35
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 30 آبان 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110481
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتینقش پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم، در پیدایش فرهنگ اسلامی            تعداد استفاده : 29
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 23 آبان 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110480
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیگرامیداشت سالگرد آغاز امامت حضرت مهدی علیه‌السلام            تعداد استفاده : 33
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 16 آبان 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110479
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
حجت الاسلام و المسلمین قرائتیویژگی‌های بهترین دین            تعداد استفاده : 30
سخنرانی ها
اثر : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
نوع فایل : صوت
زمان : پنجشنبه 9 آبان 1398
توضیحات : سلسله درسهای قرآن، پخش شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران
مدت :
کد: 110478
عضویت برای دسترسی به امکانات بیشتر
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,010,312,415