خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 10 - افشای معاویه و پاسخ به تهدید نظامی و ادّعای دروغین خونخواهی وی - ترجمه استاد دشتی


(نامه دیگرى به معاویه در سرزمین صفین در سال 36 هجرى پیش از آغاز نبرد)
1 -افشاى چهره معاویه
چه خواهى کرد، آنگاه که جامه هاى رنگین تو کنار رود، جامه هایى که به زیباییهاى دنیا زینت شده است دنیا تو را با خوشى هاى خود فریب داده، تو را به سوى خود خواند،
 ص 491
و تو به دعوت آن پاسخ دادى، فرمانت داد و اطاعت کردى. همانا به زودى تو را وارد میدان خطرناکى مى کند که هیچ سپر نگهدارنده اى نجاتت نمى دهد. اى معاویه از این کار دست بکش، و آماده حساب باش، و آماده حوادثى باش که به سراغ تو مى آید. به گمراهان فرو مایه، گوش مسپار اگر چنین نکنى به تو اعلام مى دارم که در غفلت زدگى قرار گرفته اى، همانا تو ناز پرورده اى هستى که شیطان بر تو حکومت مى کند، و با تو به آرزوهایش مى رسد، و چون روح و خون در سراسر وجودت جریان دارد. معاویه از چه زمانى شما زمامداران امّت و فرمانده هان ملّت بودید نه سابقه درخشانى در دین، و نه شرافت والایى در خانواده دارید. پناه به خدا مى برم از گرفتار شدن به دشمنى هاى ریشه دار تو را مى ترسانم از اینکه به دنبال آرزوها تلاش کنى، و آشکار و نهانت یکسان نباشد.
2 -پاسخ به تهدید نظامى
معاویه مرا به جنگ خوانده اى، اگر راست مى گویى مردم را بگذار و به جنگ من بیا، و دو لشکر را از کشتار باز دار، تا بدانى پرده تاریک بر دل کدام یک از ما کشیده، و دیده چه کس پوشیده است من ابو الحسن، کشنده جدّ و دایى و برادر تو در روز نبرد بدر،  مى باشم که سر آنان را شکافتم، امروز همان شمشیر با من است، و با همان قلب با دشمنانم ملاقات مى کنم، نه بدعتى در دین گذاشته، و نه پیامبر جدیدى برگزیده ام، من بر همان راه راست الهى قرار دارم که شما با اختیار رهایش کرده، و با اکراه پذیرفته بودید
3 -پاسخ به خونخواهى دروغین معاویه
خیال کردى به خونخواهى عثمان آمده اى در حالى که مى دانى خون او به دست چه کسانى ریخته شده است. اگر راست مى گویى از آنها مطالبه کن همانا من تو را در جنگ مى نگرم که چونان شتران زیر بار سنگین مانده، فریاد و ناله سر مى دهى، و مى بینم که لشکریانت با بى صبرى از ضربات پیاپى شمشیرها، و بلاهاى سخت، و بر خاک افتادن مداوم تن ها، مرا به کتاب خدا مى خوانند در حالى که لشکریان تو، کافر و بیعت کنندگان پیمان شکنند


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 296 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 297

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,072,956,612