خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 102 - وصف روز قیامت و خبر از وقایع آینده - ترجمه استاد دشتی


(از سخنان امام است که چونان خطبه اى جداگانه است و پس از جنگ جمل در سال 36-هجرى در شهر بصره ایراد شد)
1-وصف روز قیامت
قیامت روزى است که خداوند همه انسان هاى گذشته و آینده را براى رسیدگى دقیق حساب و رسیدن به پاداش اعمال، گرد آورد، همه فروتنانه به پاخیزند، عرق از سر و رویشان و کنار دهانشان جارى است، و زمین زیر پایشان لرزان است، نیکو حال ترین آنان کسى است که جاى گذاشتن دو پایش را پیدا کند یا جایى براى آسوده ماندن بیابد.  
2-خبر از آینده خونین بصره و رزم مجاهدانى پیروز
فتنه هایى چون تاریکى شب که نیرویى نمى تواند برابر آن بایستد، و کسى نتواند پرچمهاى آن را پایین کشد، به سوى شما مى آید چونان شترى که مهار شده و جهاز بر پشت آن نهاده و ساربان آن را کشانده و به سرعت مى راند. فتنه جویان کسانى هستند که ضربات آنها شدید و غارتگرى آنان اندک است. مردمى با آنان جهاد مى کنند که در چشم متکبّران خوار و در روى زمین گمنام و در آسمان ها معروفند. در این هنگام، واى بر تو اى بصره از سپاهى که نشانه خشم و انتقام الهى است،
 ص 191
بى گرد و غبار و صدایى به تو حمله خواهند کرد  و چه زود ساکنانت به مرگ سرخ و گرسنگى غبار آلود دچار مى گردند.  


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 101 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 102

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,791,089