خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 112 - فرشته مرگ و کیفیّت گرفتن ارواح - ترجمه استاد دشتی


 ص 217
(در این خطبه از فرشته مرگ و کیفیّت گرفتن ارواح سخن ایراد کرد)
عجز انسان از درک فرشتگان (فرشته مرگ)
آیا هنگامى که فرشته مرگ به خانه اى در آمد، از آمدن او آگاه مى شوى آیا هنگامى که یکى را قبض روح مى کند او را مى بینى بچّه را چگونه در شکم مادر مى میراند آیا از راه اندام مادر وارد مى شود یا روح به اجازه خداوند به سوى او مى آید یا همراه کودک در شکم مادر به سر مى برد  آن کس که آفریده اى چون خود را نتواند وصف کند، چگونه مى تواند خداى خویش را وصف نماید .


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 118

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,202,695