خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 141 - پرهیز از شنیدن غیبت و شناخت حق و باطل - ترجمه استاد دشتی


1-پرهیز از شنیدن غیبت
اى مردم آن کس که از برادرش، اطمینان و استقامت در دین و درستى راه و رسم را سراغ دارد، باید به گفته مردم در باره او گوش ندهد. آگاه باشید گاهى تیر انداز، تیر افکند و تیرها به خطا مى رود، سخن نیز چنین است، در باره کسى چیزى مى گویند که واقعیّت ندارد و گفتار باطل تباه شدنى است، و خدا شنوا و گواه است. بدانید که میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست.
2-شناخت حق و باطل
(پرسیدند، معناى آن چیست امام علیه السّلام انگشتان خود را میان چشم و گوش گذاشت و فرمود) باطل آن است که بگویى «شنیدم» و حق آن است که بگویى «دیدم».


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 146

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,056,198,044