خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 165 - شگفتی های آفرینش طاووس و توصیف بهشت - ترجمه استاد دشتی


(برخى از شارحان نوشتند که این خطبه در شهر کوفه ایراد شد)
1-شگفتى آفرینش انواع پرندگان
خداوند پدیده هاى شگفتى از جانداران حرکت کننده، و بى جان، برخى ساکن و آرام ، بعضى حرکت کننده و بى قرار، آفریده است، و شواهد و نمونه هایى از لطافت صنعت گرى و قدرت عظیم خویش بپاداشته، چندان که تمام اندیشه ها را به اعتراف واداشته، و سر به فرمان او نهاده اند، و در گوش هاى ما بانگ براهین یکتایى او پیچیده است . آنگونه که پرندگان گوناگون را بیافرید،
 ص 313
و آنان را در شکاف هاى زمین، و رخنه درّه ها و فراز کوه ها مسکن داد، با بال هاى متفاوت و شکل و هیأتهاى گوناگون، که زمام آنها به دست اوست، پرندگانى که با بالهاى خود در لابلاى جوّ گسترده و فضاى پهناور پرواز مى کنند. آنها را از دیار نیستى در شکل و ظاهرى شگفت آور بیافرید، و استخوان هاشان را از درون در مفصل هاى پوشیده از گوشت به هم پیوند داد . برخى از پرندگان را که جثّه سنگین داشتند از بالا رفتن و پروازهاى بلند و دور بازداشت، آنگونه که آرام و سنگین در نزدیکى زمین بال مى زنند. پرندگان را با لطافت قدرتش و دقّت صنعتش، در رنگ هاى گوناگون با زیبایى خاصّى رنگ آمیزى کرد، گروهى از آنها را تنها با یک رنگ بیاراست که رنگ دیگرى در آن راه ندارد، دسته اى دیگر را در رنگ مخالف آن فرو برد، جز اطراف گردنشان که چونان طوقى آویخته، مخالف رنگ اندامشان است.
2-  شگفتى هاى آفرینش طاووس
و از شگفت انگیزترین پرندگان در آفرینش، طاووس است، که آن را در استوارترین شکل موزون بیافرید، و رنگ هاى پر و بالش را به نیکوترین رنگ ها بیاراست، با بال هاى زیبا که پرهاى آن به روى یکدیگر انباشته و دم کشیده اش که چون به سوى مادّه پیش مى رود آن را چونان چترى گشوده و بر سر خود سایبان مى سازد، گویا بادبان کشتى است که نا خدا آن را بر افراشته است.  طاووس به رنگهاى زیباى خود مى نازد، و خوشحال و خرامان دم زیبایش را به این سو و آن سو مى چرخاند، و سوى مادّه مى تازد، چون خروس مى پرد، و چون حیوان نر مست شهوت با جفت خویش مى آمیزد، این حقیقت را از روى مشاهده مى گویم، نه چون کسى که بر اساس نقل ضعیفى سخن بگوید: اگر کسى خیال کند: «بار دار شدن طاووس به وسیله قطرات اشکى است که در اطراف چشم نر حلقه زده و طاووس مادّه آن را مى نوشد آنگاه بدون آمیزش با همین اشک ها تخمگذارى مى کند» افسانه بى اساس است ولى شگفت تر از آن نیست که مى گویند: «زاغ نر طعمه به منقار ماده مى گذارد که همین عامل بار دار شدن زاغ است». گویا نى هاى پر طاووس چونان شانه هایى است که از نقره ساخته، و گردى هاى شگفت انگیز آفتاب گونه که به پرهاى اوست از زر ناب و پاره هاى زبرجد بافته شده است. اگر رنگ هاى پرهاى طاووس را به روییدنى هاى زمین تشبیه کنى، خواهى گفت: دسته گلى است که از شکوفه هاى رنگارنگ گلهاى بهارى فراهم آمده است، و اگر آن را با پارچه هاى پوشیدنى همانند سازى، پس چون پارچه هاى زیباى پر نقش و نگار یا پرده هاى رنگارنگ یمن است، و اگر آن را با زیور آلات مقایسه کنى چون نگین هاى رنگارنگى است که در نوارى از نقره با جواهرات زینت شده است.
3-روانشناسى حیوانى طاووس
طاووس، چون به خود بالنده مغرور راه مى رود، دم و بال هاى زیبایش را بر انداز مى کند، پس با توجه به زیبایى جامه و رنگ هاى گوناگون پرو بالش قهقهه سر مى دهد، امّا چون نگاهش به
 ص 315
پاهاى او مى افتد، بانگى برآورد که گویا گریان است، فریاد مى زند گویا که دادخواه است، و گواه صادق دردى است که در درون دارد، زیرا پاهاى طاووس چونان ساق خروس دو رگه (هندى و پارسى)  باریک و زشت و در یک سو ساق پایش ناخنکى مخفى روییده است.
4-شگفتى رنگ آمیزى پرهاى طاووس
بر فراز گردن طاووس به جاى یال، کاکلى سبز رنگ و پر نقش و نگار روییده، و بر آمدگى گردنش چونان آفتابه اى نفیس و نگارین است، و از گلوگاه تا روى شکمش به زیبایى وسمه یمانى  رنگ آمیزى شده، یا چون پارچه حریر برّاق یا آیینه اى شفّاف که پرده بر روى آن افکندند. در اطراف گردنش گویا چادرى سیاه افکنده که چون رنگ آن شاداب و بسیار مى باشد، پندارى با رنگ سبز تندى در هم آمیخته است که در کنار شکاف گوش جلوه خاصّى دارد. کمتر رنگى مى توان یافت که طاووس از آن در اندامش نداشته باشد، یا با شفّافیّت و صیقل فراوان و زرق و برق جامه اش آن را جلاى برترى نداده باشد. طاووس چونان شکوفه هاى پراکنده اى است که باران بهار و گرماى آفتاب را در پرورش آن نقش چندانى نیست، و شگفت آور آن که هر چند گاهى از پوشش پرهاى زیبا بیرون مى آید، و تن عریان مى کند، پرهاى او پیاپى فرو مى ریزد و از نو مى رویند، پرهاى طاووس چونان برگ خزان رسیده مى ریزند و دوباره رشد مى کنند و به هم مى پیوندند، تا دیگر بار شکل و رنگ زیباى گذشته خود را باز مى یابد، بى آن که میان پرهاى نو و ریخته شده تفاوتى وجود داشته باشد یا رنگى جابجا بروید، اگر در تماشاى یکى از پرهاى طاووس دقت کنى، لحظه اى به سرخى گل، و لحظه اى دیگر به سبزى زبرجد، و گاه به زردى زرناب جلوه مى کند.
5-عجز انسان از درک حقائق موجود در پدیده ها
راستى، هوشهاى ژرف اندیش و عقل هاى پر تلاش چگونه این همه از حقائق موجود در پدیده ها را مى توانند درک کنند و چگونه گفتار توصیف گران، به نظم کشیدن این همه زیبایى را بیان توانند کرد و در درک کمترین اندام طاووس، گمانها از شناخت درمانده و زبان ها از ستودن آن در کام مانده اند پس ستایش خداوندى را سزاست که عقل ها را از توصیف پدیده اى که برابر دیدگان جلوه گرند ناتوان ساخت، پدیده محدودى که او را با ترکیب پیکرى پر نقش و نگار، با رنگ ها و مرزهاى مشخص مى شناسد، باز هم از تعریف فشرده اش زبان ها عاجز و از وصف واقعى آن در مانده اند  (حال چگونه خدا را مى توانند درک کنند)
6-  شگفتى آفرینش جانداران کوچک
پاک و برتر است خدایى که در اندام مورچه، و مگس ریز، پاها پدید آورد ، و جانداران، بزرگتر از آنها،
 ص 317
از ماهیان دریا، و پیلان عظیم الجثّه را نیز آفرید، و بر خود لازم شمرد، که هیچ کالبد جاندارى را وانگذارد و به درستى اداره اش نماید، جز آن که میعادگاهش را مرگ و پایان راهش را نیستى قرار داد.
7-وصف ویژگى هاى بهشت
اگر با چشم دل به آنچه که از بهشت براى تو وصف کرده اند بنگرى، از آنچه در دنیاست دل مى کنى، هر چند شگفتى آور و زیبا باشد، و از خواهش هاى نفسانى و خوشى هاى زندگانى و منظره هاى آراسته و زیباى آن کناره مى گیرى، و اگر فکرت را به درختان بهشتى مشغول دارى که شاخه هایشان همواره به هم مى خورند، و ریشه هاى آن در توده هاى مشک پنهان، و در ساحل جویباران بهشت قرار گرفته آبیارى مى گردند، و خوشه هایى از لؤلؤ آب دار به شاخه هاى کوچک و بزرگ درختان آویخته، و میوه هاى گوناگونى که از درون غلاف ها و پوشش ها سر بیرون کرده اند، سرگردان و حیرت زده مى گردى: شاخه هاى پر میوه بهشت که بدون زحمتى خم شده در دسترس قرار گیرند، تا چیننده آن هر گاه که خواهد بر چیند، مهمانداران بهشت گرد ساکنان آن و پیرامون کاخ هایشان در گردشند و آنان را با عسلهاى پاکیزه و شراب هاى گوارا پذیرایى کنند. آنها کسانى هستند که همواره از کرامت الهى بهره مند تا آنگاه که در سراى ثابت خویش فرود آیند و از نقل و انتقال سفرها آسوده گردند. اى شنونده اگر دل خود را به منظره هاى زیبایى که در بهشت به آن مى رسى مشغول دارى، روح تو با اشتیاق فراوان به آن سامان پرواز خواهد کرد، و از این مجلس من با شتاب به همسایگى اهل قبور خواهى شتافت. خداوند با لطف خود من و شما را از کسانى قرار دهد که با دل و جان براى رسیدن به جایگاه نیکان تلاش مى کنند.
مى گویم: (کلام امام که فرمود:«یؤرّ بملاقحه، الار»کنایه از نکاح و آمیزش است. هنگامى گفته مى شود «ار الرجل المرأة یؤرها» که با همسرش همبستر شود. و این فرمایش امام «کانه قلع دارىّ عنجه نؤتیه»باید توجّه داشت «قلع» بادبان کشتى است و «دارى» منسوب به «دارین» شهرى است که در کنار دریا که از آنجا عطریات مى آورند (و بادبان هایش معروف است). و «عنجه» به معنى کشیدن به سوى خویش است هنگامى که گفته مى شود «عنجت الناقه اعنجها عنجا» یعنى آن را به سوى خود کشیدم. و «النؤتى» به معنى «کشتیبان» است. و اما تعبیر «صفتى جفونه» منظور دو طرف پلک هاى چشم است. زیرا «ضفتان» به معنى دو طرف مى باشد و اینکه فرمود:«و فلذا الزبرجد» باید دانست که «فلذا» جمع «فلذه» به معنى قطعه است که معنى آن قطعه هایى از زبرجد است. امّا تعبیر به «کبائس اللؤلؤ الرطب»به معنى خوشه هاى لؤلؤ تر همچون خوشه هاى خرما است زیرا «الکباسه» به معنى خوشه و «العسالیج» جمع «عسلوج» به معناى شاخه است).


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 178 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 179 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 180 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 181 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 182

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,130,600,716