خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 188 - سفارش به پرهیزکاری و ارزش یاد مرگ - ترجمه استاد دشتی


1-سفارش به پرهیزکارى
اى مردم، شما را به پرهیزگارى، و شکر فراوان در برابر نعمت ها، و عطاهاى الهى، و احسانى که به شما رسیده سفارش مى کنم، چه نعمت هایى که به شما اختصاص داده، و رحمت هایى که براى شما فراهم فرمود شما عیب هاى خود را آشکار کردید و او پوشاند، خود را در معرض کیفر او قرار دادید و او به شما مهلت داد.
 ص 371
2-ارزش یاد مرگ
مردم شما را به یاد آورى مرگ، سفارش مى کنم، از مرگ کمتر غفلت کنید، چگونه مرگ را فراموش مى کنید در حالى که او شما را فراموش نمى کند و چگونه طمع مى ورزید در حالى که به شما مهلت نمى دهد مرگ گذشتگان براى عبرت شما کافى است، آنها را به گورشان حمل مى کردند، بى آن که بر مرکبى سوار باشند، آنان را در قبر فرود آوردند بى آن که خود فرود آیند. چنان از یاد رفتند گویا از آباد کنندگان دنیا نبودند و آخرت همواره خانه شان بود آنچه را وطن  خود مى دانستند از آن رمیدند، و در آنجا که از آن رمیدند، آرام گرفتند، و از چیزهایى که با آنها مشغول بودند جدا شدند، و آنجا را که سرانجامشان بود ضایع کردند. اکنون نه قدرت دارند از اعمال زشت خود دورى کنند، و نه مى توانند عمل نیکى بر نیکى هاى خود بیفزایند. به دنیایى انس گرفتند که مغرورشان کرد، چون به آن اطمینان داشتند سر انجام مغلوبشان کرد.
3-ضرورت شتاب در نیکوکارى ها
خدا شما را رحمت کند پس بشتابید به سوى آباد کردن خانه هایى که شما را به آبادانى آن فرمان دادند، و تشویقتان کرده، به سوى آن دعوت کرده اند، و با صبر و استقامت، نعمت هاى خدا را بر خود تمام گردانید، و از عصیان و نافرمانى کناره گیرید، که فردا به امروز نزدیک است. وه چگونه ساعت ها در روز، و روزها در ماه، و ماه ها در سال، و سال ها در عمر آدمى شتابان مى گذرد .


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 217 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 218

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,075,909,066