خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - خطبه : 194 - وصف منافقان - ترجمه استاد دشتی


(از شرح خوئى بر مى آید که این سخنرانى در شهر کوفه ایراد شده) (وصف منافقان) خدا را بر توفیقى که بر اطاعتش داده، و ما را از نافرمانى باز داشته، ستایش مى کنیم، و از او مى خواهیم که نعمتش را کامل، و دست ما را به ریسمان محکمش متّصل گرداند.
1-مشکلات رسالت
و شهادت مى دهیم که محمّد (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) بنده و فرستاده اوست، که در راه رضایت حق در کام هر گونه سختى و ناراحتى فرو رفت، و جام مشکلات و ناگواریها را سر کشید، روزگارى خویشاوندان او به دو رویى و دشمنى پرداختند، و بیگانگان در کینه توزى و دشمنى با او متّحد شدند. اعراب براى نبرد با پیامبر عنان گسیخته، و با تازیانه بر مرکب ها نواخته و از هر سو گرد مى آمدند، و از دورترین سرزمین، و فراموش شده ترین نقطه ها، دشمنى خود را بر پیامبر (صلّى اللّه علیه و آله و سلّم ) فرود آوردند.
2-سیماى منافقان
اى بندگان خدا شما را به ترس از خدا سفارش مى کنم، و شما را از منافقان مى ترسانم، زیرا آنها
 ص 409
گمراه و گمراه کننده اند، خطاکار و به خطاکارى تشویق کننده اند، به رنگ هاى گوناگون ظاهر مى شوند، از ترفندهاى گوناگون استفاده مى کنند، براى شکستن شما از هر پناهگاهى استفاده مى کنند، و در هر کمینگاهى به شکار شما مى نشینند، قلب هایشان بیمار، و ظاهرشان آراسته است، در پنهانى راه مى روند، و از بیراهه ها حرکت مى کنند. وصفشان دارو، و گفتارشان درمان امّا کردارشان دردى است بى درمان، بر رفاه و آسایش مردم حسد مى ورزند، و بر بلاء و گرفتارى مردم مى افزایند، و امیدواران را نا امید مى کنند.
آنها در هر راهى کشته اى، و در هر دلى راهى، و بر هر اندوهى اشکها  مى ریزند، مدح و ستایش را به یکدیگر قرض مى دهند، و انتظار پاداش مى کشند، اگر چیزى را بخواهند اصرار مى کنند و اگر ملامت شوند، پرده درى مى کنند، و اگر داورى کنند اسراف مى ورزند. آنها برابر هر حقّى باطلى، و برابر هر دلیلى شبهه اى، و براى هر زنده اى قاتلى، و براى هر درى کلیدى، و براى هر شبى چراغى تهیّه کرده اند. با اظهار یأس مى خواهند به مطامع خویش برسند، و بازار خود را گرم سازند، و کالاى خود را بفروشند، سخن مى گویند اما به اشتباه و تردید مى اندازند، وصف مى کنند امّا فریب مى دهند، در آغاز، راه را آسان و سپس در تنگناها به بن بست مى کشانند، آنها یاوران شیطان و زبانه هاى آتش جهنّم مى باشند: «آنان پیروان شیطانند، و بدانید که پیروان شیطان زیانکارانند».


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 242 نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 243

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,054,109,155