خدمات تلفن همراه

نهج البلاغه - نامه : 22 - سفارش به آخرت گرایی - ترجمه استاد دشتی


 (نامه به ابن عباس فرماندار بصره در سال 36 هجرى که گفت پس از سخنان پیامبر صلّى اللّه علیه و آله و سلّم هیچ سخنى را همانند این نامه سودمند نیافتم)
سفارش به آخرت گرایى
پس از یاد خدا و درود همانا انسان گاهى خشنود مى شود به چیزى که هرگز از دستش نمى رود، و ناراحت مى شود براى از دست دادن چیزى که هرگز به آن نخواهد رسید. ابن عباس خوشحالى تو از چیزى باشد که در آخرت براى تو مفید است، و اندوه تو براى از دست دادن چیزى از آخرت باشد، آنچه از دنیا به دست مى آورى تو را خوشنود نسازد، آنچه در دنیا از دست مى دهى زارى کنان تأسّف مخور، و همّت خویش را به دنیا پس از مرگ واگذار.


با متن عربی بزرگتر کوچکتر 
نهج البلاغه مرکز طبع و نشر قرآن کریم صفحه 303

جستجو فراز بعد فراز قبل 
دفتر خدمات ویژه تبیان
مراجعه: 2,132,799,346